De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Leerlingenvervoer 2020/2021 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de bedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2020/2021 vast te stellen, te weten het drempelbedrag, de eigen bijdrage en de draagkrachtafhankelijke bijdrage. Daarnaast is er een terugbetalingsregeling van de eigen bijdrage voor niet uitgevoerde ritten in het leerlingenvervoer wegens corona.

Actief in Epe
Lokaal Sportakkoord (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord en hiertoe het akkoord te ondertekenen. Het college heeft besloten om de wethouder belast met sport te machtigen om namens de gemeente het Lokaal Sport- en Beweegakkoord te ondertekenen.

Het college heeft besloten het door het rijk toegekende uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit akkoord en het resterende budget voor de inzet van de Lokale Sportformateur in te zetten voor de inzet van een extern begeleider.

Zorg en opvang
Regiovisie en Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld: aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023’ (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten in te stemmen met de Regiovisie en Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld: aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023’ met daarin als belangrijkste onderdelen: veiligheid voorop, integrale sturing en extra aandacht voor specifieke doelgroepen.

Daarnaast heeft het college besloten de Regiovisie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Ruimte en wonen
Nieuwbouw Dekamarkt Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten, onder voorwaarde van beschikbaarstelling van een krediet door de raad, een overeenkomst te sluiten voor het herontwikkelen van de Dekamarktlocatie te Vaassen.

Klik hier om ons nieuwsbericht hierover te lezen.

Geheimhouding (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, sub b en g Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ten aanzien van twee stukken betreffende de ontwikkeling van de Dekamarktlocatie Vaassen.

Vaststelling wijzigingsplan Kerkweg 45 Oene (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het wijzigingsplan Kerkweg 45 Oene ongewijzigd vast te stellen. Het wijzigingsplan voorziet in het uitbreiden van het maximum bebouwd oppervlak op het perceel met 30% ten behoeve van de bouw van een bedrijfsgebouw.

Anterieure overeenkomst Wildforstlaan 2 Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van de locatie Wildforstlaan 2 te Epe (voormalig postkantoor) naar woningbouw. Gelijktijdig heeft het college besloten op deze overeenkomst geheimhouding te leggen conform art 55 van de gemeentewet. Dit om te voorkomen dat de initiatiefnemer onevenredig wordt benadeeld.

Verklaring van geen bedenkingen Wildforstlaan 2 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college wil het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het TNT locatie aan de Wildforstlaan 2 te Epe ter inzage leggen. Voordat dit gedaan kan worden, moet de gemeenteraad geraadpleegd worden.

De gemeenteraad wordt dan ook gevraagd een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Er is geen exploitatieplan nodig, omdat het kostenverhaal op een andere manier geregeld is

Duurzaamheid
Stimuleringslening (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college besluit de raad voor te stellen artikel 13.2 en artikel 13.3 van de Verordening Stimuleringslening Overige Doelgroepen gemeente Epe gewijzigd vast te stellen en daarmee het maximaal leenbedrag te verhogen tot €400.000 en indien sprake is van een aanvraag van een Stimuleringslening gekoppeld aan een ontvangen SDE+(+) óf een RVO beschikking met een vergelijkbaar doel en effect de looptijd van de lening te verlengen naar 15 jaar. Het college besluit het door de raad beschikbaar gestelde bedrag voor het Stimuleringsfonds evenredig (50%-50%) te verdelen over de Stimuleringslening Duurzaamheid Overige Doelgroepen en de Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen.

Bestuur en organisatie
Resultaat aanbesteding verbouw gemeentehuis (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om de definitieve gunning van de verbouw van het gemeentehuis vast te stellen.

Klik hier om ons nieuwsbericht hierover te lezen.

ENSIA 2019 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten in te stemmen met de verantwoording over de informatieveiligheid 2019. Op een aantal document legt het college geheimhouding op en stelt de raad voor dit te bekrachtigen

Jaarrekening 2019 Streekarchief Epe, Hattem en Heerde (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde voorlopig vastgesteld; De jaarrekening 2019 ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten van Gelderland zenden

Begroting 2021 Streekarchief Epe, Hattem en Heerde (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft de Begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde vastgesteld; De Begroting 2021 ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Gelderland zenden

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend