De gemeente heeft een plan gemaakt voor openbare laadpunten voor elektrische auto’s. In heel Nederland is er een groeiende vraag naar elektrisch vervoer en openbare laadpalen. Hoe gaan we daar in onze gemeente mee om? De gemeente heeft daarvoor een beleidsnotitie ‘Openbaar laden’ en een plankaart gemaakt die nu ter inzage ligt. Dat betekent dat iedereen nu een gemotiveerde zienswijze (reactie) op dit beleidsplan kan geven.

Wat staat er in dit beleidsplan ‘Openbaar laden’?
De gemeente Epe wil een toekomstbestendig netwerk van oplaadpunten maken. Daarom is er een plan gemaakt waarin onder andere de uitgangspunten beschreven zijn wat de meest geschikte locaties zijn voor laadpalen in de openbare ruimte.

Voor het bepalen van de locatie voor een openbare laadpaal, wordt gekeken naar een aantal criteria. Bijvoorbeeld naar de (toekomstige) behoefte, de ruimtelijke geschiktheid (hoe ziet de omgeving eruit: woningen, bomen etc.), de parkeerdruk en de mogelijkheden voor netaansluiting.

Eén van de uitgangspunten is ook dat het ‘openbaar laden’ als laatste optie dient. In eerste instantie laden elektrische rijders op eigen terrein (privé en werk), daarna ligt de nadruk op semipublieke laadvoorzieningen (private voorzieningen op parkeergelegenheden nabij stations, winkelcentra en op bedrijventerreinen). Als laatste kunnen de publieke laadpalen voorzien in de behoefte aan laadpunten. Op de plankaart zijn mogelijk geschikte locaties voor laadpalen aangewezen.

Wie doet wat bij het realiseren van elektrische laadpalen?
Het bedrijf Ecotap/Allego gaat de realisatie en het beheer van de openbare laadpalen uitvoeren. Daar komen de aanvragen voor een openbare laadpaal straks binnen. De gemeente toetst de aanvraag op basis van de plankaart en de uitgangspunten in dit beleidsstuk. Op basis van deze toetsing brengt de gemeente al dan niet een verkeersbesluit in procedure. Bij het vaststellen van zo’n verkeersbesluit worden de direct omwonenden met een brief geïnformeerd over dit besluit. Zo hebben zij de gelegenheid om binnen de bezwaartermijn te reageren op het besluit.
(De foto bovenaan dit artikel is een laadpaal van Ecotap.)

Inspraak uitgangspunten en plankaart openbaar laden
Elektrisch vervoer (EV) neemt een vlucht in Nederland en speelt een belangrijke rol bij de opgave die er ligt omtrent energietransitie. Per eind maart 2017 rijden er ruim 117.000 elektrische auto’s in Nederland. Er zijn momenteel ruim 13.000 publieke oplaadpunten. Om de groei van het aantal elektrische voertuigen te kunnen faciliteren is een uitbreiding van het aantal openbare oplaadpunten nodig.

Het college van B&W heeft daarom in 2017 besloten deel te nemen aan de provinciale aanbesteding van openbare laadpalen (Gelderland en Overijssel). De aanbesteding is gewonnen door de combinatie Ecotap/Allego. Zij verzorgen, in opdracht van beide provincies, voor 10 jaar de realisatie en exploitatie van laadpalen voor de deelnemende gemeenten (waaronder dus ook de gemeente Epe).

Het college van B&W heeft recent de beleidsuitgangspunten vastgesteld voor mogelijke openbare laadlocaties in de gemeente Epe. Zo kan er een gefundeerde afweging worden gemaakt welke mogelijke locaties nodig en geschikt zijn om openbare laadpalen te realiseren. De beleidsnotitie en plankaart bieden duidelijkheid aan alle inwoners over waar de komende jaren oplaadpunten kunnen worden gerealiseerd. Deze mogelijke locaties zijn bepaald op basis van landelijke prognoses, sociaal-economische kenmerken op wijkniveau en ruimtelijke criteria (bijvoorbeeld de hoogte van de parkeerdruk).

De realisatie gebeurt op basis van verzoeken vanuit bewoners of bezoekers die binnenkomen bij Ecotap/Allego. Door het vaststellen van een plankaart met mogelijke locaties kunnen we de doorlooptijd van het proces van aanvraag tot en met plaatsing verkorten. Wel is het voor plaatsing van de laadpaal nodig om een verkeersbesluit te nemen. Hierover informeert de gemeente de direct aanwonenden vooraf per brief.
Er bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na publicatie een gemotiveerde zienswijze te dienen bij het college van B&W (Postbus 600, 8160 AP, Epe).

Gedurende bovengenoemde periode liggen de beleidsnotitie en plankaart op werkdagen van 8.00 – 12.00 (woensdag 8.00 – 17.00 uur en van 17.00 – 20.00 uur op afspraak) ter inzage in de Publiekswinkel in het gemeentehuis in Epe. Tevens is het verkeersbesluit in te zien via www.epe.nl onder ‘bekendmakingen’ en ‘verkeer en vervoer’.

Klik hieronder om de documenten te zien
Plankaart openbaar laden
181121 AV beleidsnotitie openbaar laden

Ondergrondse laadpaal
Overigens hebben twee studenten in 2016 al een ondergrondse laadpaal voor elektrische auto’s ontwikkeld. Diverse gemeenten en de auto-industrie tonen interesse in de zogeheten Streetplug. Het is ons niet bekend of de gemeente Epe ook naar deze oplossing heeft gekeken.

Alain de Schutter van Avans Hogeschool en Aarnoud van Beelen van de HZ University of Applied Sciences bedachten de ondergrondse laadpaal voor elektrische auto’s in opdracht van het bedrijf TecforRec, schrijft Avans. De bedenkers sleepten inmiddels al een nominatie in de wacht voor de Accenture Innovation Award 2016.