Op dit moment zijn er voor de korte en langere termijn veel onzekerheden als het gaat om de begroting en de financiën van de gemeente Epe. Daarom worden er géén nieuwe (incidentele én structurele) uitgaven opgenomen in de begroting van de komende jaren.

Dat betekent concreet dat er geen geld beschikbaar is voor bijvoorbeeld extra subsidieaanvragen voor nieuwe plannen. Ook is een aantal ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen voorlopig niet mogelijk, of worden die tot nader orde uitgesteld.

Twee oorzaken

De financiële onzekerheden van de gemeente hebben twee oorzaken. Aan de ene kant heeft de gemeente te maken met (mogelijk hoge) onzekere uitgaven door de effecten van de huidige coronacrisis. Aan de andere kant krijgt de gemeente vanaf 2022 waarschijnlijk veel minder geld van het Rijk (de landelijke overheid). Iedere gemeente krijgt van het Rijk een zogenoemde algemene uitkering uit het gemeentefonds. Door een aanpassing hiervan, wordt deze uitkering voor Epe minder.

Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de financiële situatie voor de toekomst heel onzeker is. Dat maakt dat er nu te weinig houvast is om verantwoorde en integrale afwegingen en keuzes te maken over de invulling van de begroting.

Hoe gaat de gemeente hiermee om?

Het beschikbare geld wordt nu vooralsnog gereserveerd voor de te treffen maatregelen als gevolg van de coronacrisis. De kans is namelijk groot dat de gemeente forse uitgaven moet doen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, ook al ontvangt de gemeente van de Provincie en het Rijk hierin een gedeeltelijke compensatie.

De gemeente voert al jaren een verantwoord financieel beleid, door de begroting structureel sluitend te houden. Dat betekent dat de gemeente niet meer geld uitgeeft, dan er binnen komt. De komende tijd onderzoekt de gemeente wat er nodig is om dit in de toekomst zo te houden. Samen met een groot aantal gemeenten in het land heeft Epe een dringend beroep gedaan op de landelijke overheid om meer geld voor de gemeenten beschikbaar te stellen.

Op het moment dat er meer duidelijk is over de ontwikkeling van de algemene uitkering van het Rijk en over de effecten van de coronacrisis, wordt er een uitwerkingsplan opgesteld. Op basis daarvan kunnen er dan voor de langere termijn (mogelijk ingrijpende) keuzes worden voorbereid en kunnen er integraal afwegingen gemaakt worden.

De behandeling en vaststelling van de (meerjaren)begroting 2021-2024 in de gemeenteraad staat (zoals gebruikelijk) gepland voor oktober en november 2020.