De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving. Dat zal nog wel enige tijd merkbaar blijven. De gemeente Epe wil de maatschappelijke effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk bestrijden. De gemeenteraad heeft in de begroting van 2021-2024 hiervoor een bedrag van €5,4 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervoor krijgt de gemeente ook financiële ondersteuning van de rijksoverheid en de provincie. De gemeente zet zich met name in op het sociaal maatschappelijk en economisch terrein waar de impact het grootst is. En richt zich op het overbruggen en het stimuleren van herstel.

 

Gemeentelijke aanpak

Om een scherp beeld te krijgen van de impact van de crisis in onze gemeente zijn diverse gesprekken gevoerd met bedrijven, organisaties en verenigingen. Daardoor is beter inzicht gekregen in de maatschappelijke effecten van deze crisis in onze gemeente. Deze informatie is belangrijk geweest bij de gemaakte keuzes in het beleidskader.

Het college legt de raad dit beleidskader voor waarin de hoofdlijn van de gemeentelijke aanpak staat voor de in te zetten maatregelen. Het is niet mogelijk om als gemeente in te gaan op alle effecten van deze crisis. Vandaar dat keuzes noodzakelijk zijn.

Wenselijk

Het is wenselijk dat organisaties, buurthuizen, verenigingen en instellingen die onmisbaar zijn in onze gemeente kunnen blijven bestaan. Daarnaast is de inzet gericht op het ondersteunen van mensen in een kwetsbare situatie. Op gezinnen en de thuissituatie met werken. Op jongeren die het moeilijk hebben. En op andere groepen die door vermindering van contacten en activiteiten kampen met gevoelens van eenzaamheid. De verwachting is dat de vraag naar zorg (Wmo, jeugdzorg) gaat toenemen. Daar wordt financieel rekening mee gehouden in de plannen.

Aanvullend

De gemeente wil aanvullend op het rijksbeleid ondernemers en bedrijven faciliteren. Dan kan het gaan om ondersteuning bij het gebruik maken van regelingen, het versneld uitvoeren van het actieprogramma van onze economische visie en door extra te investeren. De gemeente wil een bijdrage leveren aan het behoud van werkgelegenheid en het beperken van het gebruik van regelingen zoals de bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. De verwachting is dat het beroep op die regelingen toeneemt.

Vervolg

Na akkoord van de gemeenteraad gaat het college aan de slag met het concreet vormgeven van een uitvoeringsplan met concrete maatregelen. Het college gaat hierover ook in gesprek met de betreffende partijen. Sommige maatregelen kunnen snel worden ingezet. Andere maatregelen vragen wat meer uitwerking.