De gemeente Epe heeft onlangs ernstige signalen van gebruikers van recreatieparken ontvangen over de wijze van toezichthouden op permanent wonen op recreatieparken. Deze berichten nemen we serieus. Naar aanleiding hiervan zijn diverse stappen gezet. Er is een intern onderzoek gestart door middel van het horen van de toezichthouders en in het inzien van rapportages.De gemeente Epe hecht eraan dat medewerkers altijd correct en professioneel handelen, zowel binnen de juridische kaders als binnen de fatsoensnormen.

 

De gemeente kan niet ingaan op individuele zaken, maar wel uitleggen wat bijvoorbeeld bevoegdheden zijn van toezichthouders. Het vragen naar de geloofsovertuiging is niet toegestaan en ook niet nodig voor het houden van toezicht en handhaving.

De gemeente Epe distantieert zich van het door de Stentor gepubliceerde artikel van 13 maart 2021 waarin gesteld wordt dat door toezichthouders is gevraagd naar het geloof tijdens een controle. Er zijn gesprekken gevoerd met de dienstdoende toezichthouders om te reconstrueren hoe de controles verlopen zijn. Uit een eerste intern onderzoek is vooralsnog niet gebleken dat er actief door de dienstdoende toezichthouders gevraagd is naar geloofsovertuiging, zoals De Stentor op 13 maart 2021 schrijft. We hebben De Stentor inmiddels gevraagd naar bewijsmateriaal van deze beschuldiging.

Zoals eerder gemeld dienen alle medewerkers van de gemeente Epe zich correct te gedragen. Vinden inwoners of bedrijven dat dit niet het geval is, dan kunnen zij een klacht indienen. Wij gaan dan zo spoedig mogelijk met hen in gesprek om daar van te leren. In deze casus is een klacht ingediend over de wijze van toezichthouden die overigens niet handelt over het specifiek vragen naar het geloof. Deze klacht wordt conform onze klachtenregeling behandeld.