De raad van State heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan met betrekking tot het bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Epe. In dit bestemmingsplan zijn het bestemmingsplan bedrijventerrein Kweekweg en het bestemmingsplan Eekterveld samengevoegd. Ze vormen nu één bestemmingsplan.

Plandeel Kweekweg

Het plangebied waar het bestemmingsplan voor is gemaakt, omvat ook een geluidzone rondom het terrein Kweekweg. Voor het terrein Kweekweg is een geluidruimteverdeelplan opgesteld. In dit plan staat uitgelegd hoeveel geluid de verschillende bedrijven mogen produceren. Doel is dat het geluid van alle bedrijven samen niet voor overlast zorgt.

Voor het plandeel Kweekweg heeft de Raad van State de plandelen met de aanduiding “geluidzone – industrie” en de plandelen met de aanduiding “overige zone – geluidgezoneerd industrieterrein” en daarmee ook het geluidruimteverdeelplan vernietigd.  Als gevolg van de uitspraak zullen weer de voorheen geldende bestemmingsplannen en het zonebesluit van 20 mei 1992 gelden voor het bedrijventerrein Kweekweg en de omringende gronden.

Plandeel Eekterveld

Voor het plandeel Eekterveld is het bestemmingsplan op de percelen van vijf bedrijven vernietigd. Als gevolg daarvan zullen voor deze percelen weer de voorheen geldende bestemmingsplannen en de daarin opgenomen voorschriften gelden. De rest van het plan voor Eekterveld is in stand gebleven en daarmee onherroepelijk geworden.

Publicatie uitspraak

De uitspraak wordt op korte termijn verwerkt in het digitale bestemmingsplan en gepubliceerd op  www.ruimtelijkeplannen.nl.
Dit zal kenbaar worden gemaakt met een publicatie in het Veluws Nieuws, de Staatscourant. Daarnaast wordt momenteel onderzocht wat de consequenties van de uitspraak zijn.