De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Wijziging samenwerkingsconvenant Verwijsindex zorgregio Midden IJssel/Oost-Veluwe (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten in te stemmen met het aangaan van een gewijzigd samenwerkingsconvenant Verwijsindex Midden IJssel/Oost-Veluwe. In afwijking van de bestaande mandatering voor ondertekening zal wethouder C.M. de Waard-Oudesluijs het samenwerkingsconvenant ondertekenen.

Extra subsidie CJG Epe ivm project registratie systeem backoffice (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten in te stemmen met een extra subsidie van € 33.184,- ten behoeve van het CJG in 2021. Hiermee wordt capaciteit gecreëerd zodat medewerkers bij kunnen dragen in het project registratiesysteem backoffice.

Actief in Epe
Herijking subsidiebeleid (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om de conceptnota ‘herijking subsidiebeleid, het subsidiekader’ ter voorbereiding op de raadsbijeenkomst toe te sturen naar de raad. De raad wordt geconsulteerd over de conceptnota middels een presentatie aan de gemeenteraad op basis van de ‘presentatie Herijking subsidiebeleid gemeente Epe’

Zorg en opvang
Beschermd Thuis Oost-Veluwe 2022-2030 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het concept Kaderdocument Beschermd Thuis 2022-2030 en het concept Ontwerp Beschermd Thuis 2030. Beide documenten worden ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college ingestemd met het verlengen van het regionale Convenant Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Oost Veluwe tot en met 31-12-2022
en lokale Jaarwerkplan Beschermd Thuis 2021. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd middels een informatienota

Leefbaar en veilig
Evaluatie Jaarwisseling 2020 -2021 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten in te stemmen met de evaluatie van de jaarwisseling 2020-2021. Het college stuurt deze evaluatie ter informatie naar de raad.

Ruimte en wonen
Niet-ontvankelijkverklaring bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen niet-ontvankelijk te verklaren.

Tijdelijke omgevingsvergunning (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het bewonen van een recreatiewoning.

Epe op orde
Zienswijze Ontwerp voorkeursbeslissing Luchtruimherziening (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten een zienswijze in te dienen tegen de Ontwerp voorkeursbeslissing Luchtruimherziening inclusief het MER.

Duurzaamheid
Definitieve vaststelling Gemeentelijk Watertakenplan (GWP 2021 t/m 2025) (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het Gemeentelijk Watertakenplan (GWP 2021 t/m 2025) en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Instemmen met het Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten in te stemmen met het Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe, dat een uitwerking van het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie vormt. Met het RAP Vallei en Veluwe sluit de gemeente Epe aan bij de regionale strategie en aanpak voor de opgaves die door klimaatverandering ontstaan.

Toezicht en handhaving
Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning niet-ontvankelijk te verklaren (Schotweg te Epe).

Bestuur en organisatie
Uitvoering beleidskader herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de uitvoeringsaanpak voor het beleidskader herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis. De uitvoeringsaanpak is gericht op een effectieve wijze van uitvoering van het beleidskader.

Kosten zieken team Advies en Administratie (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om een bedrag van € 82.000 ter beschikking te stellen voor de kosten van vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Deze kosten worden meegenomen in de komende voortgangsrapportage.

 

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend