De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Actief in Epe
Aanvraag Goed voor elkaar regeling Hoge Weerd (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om een subsidie van €10.000 uit de Goed voor elkaar regeling toe te kennen voor een Sporten ontmoetingsfaciliteit in de Hoge Weerd en daaraan een aantal voorwaarden te verbinden.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Uitgangspuntennota GGD NOG 2022 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten in te stemmen met de Uitgangspuntennota 2022 van GGD Noord- en Oost Gelderland en de raad over dit besluit en de Uitgangspuntennota te informeren. In de Uitgangspuntennota 2022 staan de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de GGD-begroting 2022. Deze begroting wordt dit voorjaar aan de raad voorgelegd.

Zorg en opvang
Samenwerkingsconvenant terugdringing wachttijden GG (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het Samenwerkingsconvenant terugdringing wachttijden ggz en informeert de raad hierover.

Ruimte en wonen
Vaststelling bestemmingsplan Poelweg te Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Poelweg te Vaassen ongewijzigd vast te stellen. Tegen dit bestemmingsplan zijn tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen ingediend. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor dit plan niet nodig.

Intrekken pilot overbruggingshuisvesting en vaststellen beleidsregel ‘schrijnende situaties gemeente Epe’ (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de pilot overbruggingshuisvesting in te trekken en de beleidsregel ‘schrijnende situaties gemeente Epe’ vast te stellen.

Epe op orde
Beslissing op bezwaar realisatie openbare laadpaal Merelstraat te Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaar voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten behoeve van het openbaar laden van elektrische voertuigen aan de Merelstraat in Vaassen ongegrond te verklaren, onder aanvulling van motivering.

Conceptvaststelling aanvullende verkeersmaatregelen Officiersweg te Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de ontwerptekening tot aanleg van twee snelheidsremmende maatregelen op de Officiersweg in Epe in concept vast te stellen en de ontwerptekening voor inspraak vrij te geven en gedurende 6 weken ter inzage te leggen

Bestuur en organisatie
VNG buitengewone algemene ledenvergadering 12-2-2021 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft ingestemd met de voorstellen van het VNG-bestuur die aan de orde komen op de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG op 12-2-2021. Tevens heeft het college een collegelid aangewezen die namens de gemeente stemt.

 

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend