De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Leefbaar en veilig
Kadernota 2022-2025 VNOG (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten de Kadernota 2022-2025 van de VNOG ter kennisname met de gemeenteraad gedeeld.

Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten de gemeenteraad te adviseren om geen bedenkingen of wensen kenbaar te maken over voorliggend ontwerpbesluit voor een voorgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Ruimte en wonen
Motie flexwonen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad te informeren over de voortgang van de uitvoering van de motie flexwonen d.d. 14-11-2019.

Vaststelling bestemmingsplan Sint Antonieweg 5-7 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Sint Antonieweg 5-7 ongewijzigd vast te stellen. Tegen dit bestemmingsplan zijn tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen ingediend. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor dit plan niet nodig.

Definitieve vaststelling beleidsregel ‘hinderlijke en gevaarlijke beplanting’ (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten de beleidsregel hinderlijke/gevaarlijke beplanting definitief vast te stellen

Verordening Starterslening gemeente Epe 2021 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om een nieuwe “Verordening starterslening gemeente Epe 2021” vast te stellen, onder intrekking van de huidige “Verordening starterslening gemeente Epe 2015” en af te zien van terinzagelegging van een concept verordening.

Weer aan het werk
Overeenkomsten vroegsignalering betalingsachterstanden (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten in te stemmen met het aangaan van overeenkomsten vroegsignalering, conform het model Overeenkomst, horend bij de landelijke Convenant Vroegsignalering met zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven en woningbouwcoöperaties.

Bestuur en organisatie
Beleidskader Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het beleidskader “Herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis” vast te stellen. Daarnaast stelt het college de raad voor om voor de uitwerking van het beleidskader de middelen beschikbaar te stellen uit de coronareserve (€ 5,4 miljoen) en de van het rijk en provincie (te) ontvangen compensatiegelden.

Overeenkomst inhuur IConnectie (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid en de inhuur van de adviseur zaakgericht werken & digitaal informatiebeheer op rechtmatige wijze enkelvoudig onderhands te gunnen aan IConnectie en de teamleider te mandateren voor het ondertekenen van de overeenkomst.

Generatiepact verlenging 2021-2022 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om de regeling Generatiepact te verlengen met 1 jaar.

Oninbare vorderingen 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten een vijftal openstaande vorderingen oninbaar te verklaren en dit ten laste te brengen van de voorziening dubieuze debiteuren.

 

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend