De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Leefbaar en veilig
Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft op 9 maart 2021 ingestemd met het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021.In dit programma staan de acties beschreven die de gemeenten binnen het politie basisteam Noord Veluwe met elkaar oppakken.

Ruimte en wonen
Herziene beslissing op bezwaar omgevingsvergunning uitbouw garage (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om, vanwege de uitspraak van de bestuursrechter, het bezwaarschrift gegrond te verklaren en alsnog de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren (Molenbeek te Vaassen).

Ontwerp bestemmingsplan Functieverandering Heemhoeveweg 2 Emst (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Functie verandering Heemhoeveweg 2 Emst. Het bestemmingsplan voorziet in de functie verandering van het voormalig Boeddhistisch centrum aan de Heemhoeve-weg 2 in Emst naar de bestemming Wonen, waarbij in ruil voor de sloop van alle aanwezig (bedrijfs)- gebouwen naast de thans aanwezige bedrijfswoning, één nieuwe woning wordt gebouwd. Daarnaast wordt de bosbestemming met ca. 8.000 m2 uitgebreid. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu vrijgegeven voor
terinzagelegging

Toezicht en handhaving
Bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor een uitweg (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften het bezwaarschrift gegrond te verklaren en de motivering van de omgevingsvergunning in bezwaar te verbeteren (Burgemeester Diepenhorstlaan te Epe).

Bedrijvigheid
Pilot Toekomstkracht voor ondernemers in Gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen, raken veel ondernemers. Het college heeft daarom besloten het huidige ondersteuningsaanbod voor ondernemers uit te breiden. Hiervoor geeft het college de opdracht aan Onderneemt ’t voor het starten van een pilot.

Onderneemt ’t richt zich met deze pilot op het verbinden en versterken van ondernemers die door corona een flinke klap hebben gehad. Met als doel hun bedrijf weer op de rails en toekomstproof te krijgen. Dit doen ze door middel van training & coaching en inzet van een kwartiermaker die de verbindende factor is tussen alle partijen die de ondernemer nodig heeft om uit de crisis te komen.

Subsidie Stichting Promotie gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten in te stemmen met het jaarplan 2021 gericht het toeristisch profiel “100% wildgarantie op de Veluwe” van de Stichting Promotie Gemeente Epe. Het college stelt voor de uitvoering van het jaarplan 2021 een bedrag van maximaal € 130.500 beschikbaar.

Mocht u vragen hebben over de openbare besluiten van het college van B&W. Dan kunt u daarvoor het beste contact opnemen met de gemeente Epe. Dan kan voorbeeld via een e-mail bericht.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)