De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Terugbetaling ouderbijdrage gedurende corona-periode (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten dat ouders zonder kinderopvangtoeslag worden gecompenseerd voor de betaalde eigen bijdrage voor het reguliere en VVE peuterspeelzaalwerk gedurende de sluiting tijdens de coronacrisis. Hiervoor worden middelen overgemaakt aan Koppel-Swoe en KOM Kinderopvang, die dit vervolgens doorbetalen aan de ouders.

Leefbaar en veilig
Goed voor elkaar regeling: Emster volleybalveldje (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om een subsidieaanvraag in het kader van de stimuleringsregeling Goed voor Elkaar te honoreren voor het realiseren van een volleybalveldje in Emst. Het volleybalveldje draagt bij aan meer verbondenheid aan inwoners onderling in Emst

Protocol Bijtincidenten (Burgermeester T.C.M. Horn)
(Dit is een openbaar besluit van de burgermeester)
De burgemeester heeft het protocol “bijtincidenten honden gemeente Epe” met bijgevoegd extern mandaatbesluit inzake bijtincidenten dat geldt voor regio Veluwe Noord vastgesteld.

Ruimte en wonen
Exploitatieplan Oosterhof-Zuid, herziening 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen het “Exploitatieplan OosterhofZuid, herziening 2020” vast te stellen

Toezicht en handhaving
Beslissing op bezwaar handhavingsbesluit (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om, in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom ter verwijdering van kerstbomen van een perceel in Emst, ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen (Oranjeweg te Emst)

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend