De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Actief in Epe
Verlengen uitstel van betaling huurders gemeentelijke accommodaties (Portefeuillehouders: wethouders drs. B.J. Aalbers en R.A.J. Scholten) 
Het college heeft besloten om de verleende uitstel van betaling voor huurders van gemeentelijke accommodaties (gebouwen en terreinen) met een huurbedrag van € 500,- of hoger per maand, die als gevolg van de corona maatregelen (deels) gesloten zijn, te verlengen voor de periode 1 juli tot tenminste 1 januari 2021.

Ruimte en wonen
Ontwikkeling centrum Vaassen (Portefeuillehouders: wethouders R.A.J. Scholten en E. Visser)
Het college heeft besloten verder te gaan met het onderzoek naar de verplaatsing van de evenementen vanuit het Ireneveld en daarbij ook te kijken of het gebied gedeeltelijk als Veluwse ontvangst locatie ingericht kan worden. Dit gebeurt met alle betrokkenen.

Bezwaar tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning gegrond te verklaren. Het bestreden besluit wordt in de beslissing op bezwaar nader aangevuld (Vijverlaan te Epe).

Duurzaamheid
Vragen fractie Dorpspartij (Portefeuillehouders: wethouders R.A.J. Scholten en E. Visser)
De fractie Dorpspartij heeft vragen inzake het vaststellen van het concept RES ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie lokaal CDA (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie lokaal CDA heeft vragen inzake het grondstoffenplan ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Weer aan het werk
Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen een afwijzing van de aanvraag van een minimabijdrage niet ontvankelijk te verklaren.

Besluit over proceskosten in kader bezwaar Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten een verzoek om proceskostenvergoeding in het kader van een bezwaar toe te kennen.

Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten een bezwaarschrift gericht tegen de intrekking van het recht op bijstand, in overeenstemming met het advies van de commissie van de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten.

Bestuur en organisatie
Programmabegroting 2021-2024 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft ingestemd met de Programmabegroting 2021-2024 en besloten deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Belastingtarieven 2021 (Portefeuillehouders: wethouders drs. B.J. Aalbers en R.A.J. Scholten)
Het college heeft de verhuurtarieven 2021 vastgesteld en stelt de raad voor om de belastingtarieven 2021 vast te stellen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend