De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Vanwege het zomerreces zijn de besluiten van een aantal vergaderingen nu openbaar gemaakt. Deze hebben we in één bericht verzameld.

Opgroeien in Epe
Vragen fractie VVD (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
De fractie VVD heeft vragen inzake de renovatie RSG N.O.Veluwe Epe ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Inzet hardheidsclausule in het leerlingenvervoer (Week 29) (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten de hardheidsclausule in te zetten voor het leerlingenvervoer voor die kinderen die vorig jaar ook een vergoeding hebben ontvangen voor het OV.

Actief in Epe
Schenking vloerkleed Gaby Bovelander (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het vloerkleed van Gaby Bovelander te schenken aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het vloerkleed wordt opgenomen in de collectie van de RCE en blijft daarmee behouden voor de toekomst.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Resultaten cliëntervaringsonderzoek 2020 Wmo en Jeugd (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om kennis te nemen van de resultaten cliëntervaringsrapporten Wmo en Jeugd 2020 en de resultaten van de enquêtes vrij te geven voor publicatie. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd middels een informatienota.

Zorg en opvang
Wijzigen inkoopvorm en toegang ambulante ondersteuning Moviera (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de ambulante ondersteuning bij huiselijk geweld met ingang van 1 augustus 2020 in te kopen bij Moviera via subsidiëring en de toegang te beleggen bij Moviera.

Leefbaar en veilig
Aanwijsbesluit BIJ 2020 (Week 29) (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
De burgemeester heeft besloten om de juiste functionarissen aan te wijzen om met de BIJ (Bestuurlijke Informatie Justitiabelen) aan de slag te gaan. Via BIJ krijgt de burgemeester informatie over de aanstaande terugkeer van bepaalde categorieën gedetineerden, met vermelding van het gepleegde delict. Het kan gaan om de definitieve terugkeer of om verlof. Vervolgens kan beoordeeld worden of er als gevolg van deze terugkeer verstoringen van de openbare orde kunnen ontstaan.

Afronding implementatie Wet verplichte GGZ (Week 32) (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de inrichting van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) bestuurlijk te borgen door zich te laten vertegenwoordigen, uit praktische overwegingen, in een periodiek overleg. Deze wetten zijn per 1 januari 2020 van kracht. De wet bepaalt dat ketenpartners minimaal eenmaal per drie maanden met elkaar in overleg treden.

Verlenging meerjaren evenementenvergunningen (Week 32) (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
De burgemeester heeft besloten om de meerjaren evenementenvergunningen m.b.t. het jaar 2020 met een jaar te verlengen, indien er geen gebruik van de vergunning is gemaakt inverband met Covid-19.

Dit is geen openbaarbesluit uit de collegevergadering in week 32, maar een openbaar besluit van onze burgermeester.

Ruimte en wonen
Vaststelling wijzigingsplan Gatherweg 44 Vaassen (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het wijzigingsplan Gatherweg 44 Vaassen ongewijzigd vast te stellen. Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een voormalige agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning.

Functieverandering Kuiperkampsweg 12 Oene (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een positieve houding aan te nemen ten aanzien van het omzetten van het agrarische bedrijf aan de Kuiperkampsweg 12 in Oene naar Wonen. Daarnaast is besloten om met initiatiefnemer het gesprek aan te gaan over de exacte uitwerking van het plan.

Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning ongegrond te verklaren (Bremensallee te Oene).

Vragen fractie D66 (Week 30) (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)De fractie D66 heeft vragen inzake bestrijding eikenprocessierups met het middel Xentari ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift (Week 30) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor de activiteit kappen ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, onder nadere motivering (Esschertsweg te Epe)

Kredietaanvraag herinrichting centrum Vaassen fase 2 (gedeeltelijk) (Week 32) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het technisch ontwerp voor de herinrichting van het Ter Heerdtspad en de Dorpsstraat tussen Ter Heerdtspad en Julianalaan te Vaassen vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

Bezwaar tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ (Week 32) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning niet-ontvankelijk te verklaren (Apeldoornseweg te Vaassen).

Vragen fractie VVD (Week 32) (Portefeuillehouders: wethouders R.A.J. Scholten en E. Visser)
De fractie VVD heeft vragen inzake verkenning huisvestingsvormen voor (permanente) bewoners van vakantieparken ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Huurovereenkomst standplaats Bremweg 26 Epe (Week 33) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een huurovereenkomst voor de standplaats Bremweg 26 per 15 september 2020 aan te bieden aan de eerst volgende op de wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen.

Epe op orde 
Vaststellen inspraaknota schetsontwerp vlotte- en veilige fietsroute F50 (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
In de maanden februari & maart 2020 is het schetsontwerp van de vlotteen veilige fietsroute F50 in de inspraak gebracht. Een ieder heeft aandachtspunten kunnen benoemen voor de volgende ontwerpfase, het voorlopig ontwerp. Het college heeft het verslag van inspraak vastgesteld. Zij doet het verslag toekomen aan insprekers en ter kennisneming aan de raad.

Vaststelling Wegsleepverordening (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de wegsleepverordening gemeente Epe 2020 vast te stellen en de wegsleepverordening 2003 in te trekken, en de tarieven voor het wegslepen en bewaren voor 2020 vast te stellen. Ook heeft het college besloten om de uitvoeringsregeling ‘wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Epe’ vast te stellen, de marktmeesters en boa’s onder te mandanteren voor het opleggen van een last onder bestuursdwang, en een overeenkomst af te sluiten met Wolves Mobiliteit B.V. te Apeldoorn voor de uitvoering van het wegslepen, bewaren n teruggave van voertuigen

Duurzaamheid
Startnotitie Transitievisie energie en warmte (Week 27) (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om de Startnotitie Transitievisie Energie en Warmte vast te stellen. Hierin zijn de randvoorwaarden voor én route die moet leiden tot een Transitievisie Energie en Warmte voor de gemeente Epe uitgestippeld.

In de Transitievisie Energie en Warmte en het bijbehorende programmaplan bepalen we onze lokale inzet om te komen tot de realisatie van de opgave die voor ons ligt.

Hierin bepalen we onze uitgangspunten, de werkwijze en weg die we bewandelen om de gestelde ambitie te realiseren. De ambitie is een energie neutrale gemeente in 2030 en een aardgasloze gemeente in 2050.

Toezicht en handhaving
Beslissing op bezwaar (Week 33) (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een besluit tot afwijzing van een verzoek om handhaving deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond te verklaren en het bestreden besluit voor een deel te herroepen (Koeweg te Epe)

Afwijzen verzoek gedoogbesluit tijdelijke parkeerplaats ARO (Week 33) (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft een verzoek namens de ARO, om de tijdelijke parkeerplaats te gedogen, afgewezen.

Weer aan het werk
Bezwaar Participatiewet (Week 30) (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot afwijzing van bijzondere bijstand, in overeenstemming met het advies van de commissie van de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaarschrift inzake Participatiewet (Week 32) (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van een verzoek om de kostendelersnorm vanaf 1 april 2020 te negeren, overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaarschriften, niet ontvankelijk te verklaren

Beslissing op bezwaarschrift inzake Participatiewet (Week 32) (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen het opleggen van een bestuurlijke boete in verband met schending van de inlichtingenverplichting, in overeenstemming met het advies van de commissie van de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Bezwaar Participatiewet (Week 35) (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten een bezwaarschrift gericht tegen de intrekking en terugvordering van bijstand, in overeenstemming met het advies van de commissie van de bezwaarschriften, gedeeltelijk gegrond te verklaren, maar geen proceskosten te vergoeden.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend