De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Jaarstukken 2019 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft ingestemd met de concept jaarstukken 2019 en biedt deze met bijgaande stukken ter behandeling aan de raad aan. De portefeuillehouder financiën kan wijzigingen als gevolg van eventuele opmerkingen van de accountant verwerken in de definitieve jaarstukken

Opgroeien in Epe
Activiteitenprogramma onderwijsachterstandenbeleid 2020 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om het activiteitenprogramma Onderwijsachterstandenbeleid 2020 vast te stellen. Het activiteitenprogramma is een uitwerking van het reeds vastgestelde beleidsplan OAB 2019-2022 (88004). Het bevat werkafspraken over 2020, inclusief de bijbehorende budgetten.

Zorg en opvang
Transformatie zorg en ondersteuning (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de gemeenteraad een besluit voor te leggen waarin gevraagd wordt om in te stemmen met de uitwerking van het project grip op zorg en hiervoor het eenmalige overschot sociaal domein 2019 in te zetten.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
De fractie VVD heeft aanvullende vragen inzake PlusOV ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Ruimte en wonen
Verkoop bedrijfsterrein (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de verkoopprijs van een perceel grond, gelegen aan de Rutgershof te verhogen naar € 95/m² excl. BTW en kosten koper

Toezicht en handhaving 
Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de motivering van de dwangsombeschikking te verbeteren (Laarseweg te Vaassen)).

Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften twee bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. De bestuursdwangbeschikking waartegen bezwaar is gemaakt is al eerder ingetrokken (Heidebadweg te Epe)

Bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een schriftelijke mededeling dat van handhaving wordt afgezien, conform het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, nietontvankelijk te verklaren (Woesterbergweg te Emst).

Weer aan het werk
Bezwaar Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft een bezwaarschrift tegen een besluit tot afwijzing van bijzondere bijstand voor de kosten van een bril ongegrond verklaard.

Bestuur en organisatie
Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
De fractie VVD heeft vragen over de brief (d.d. 28 mei 2020) van de minister van BZK aan de Tweede Kamer met als onderwerp “Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend