De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen
Informatienota voor de gemeenteraad over de digitale participatie van de Omgevingsvisie (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college gaat de komende weken werken met digitale participatie bij de Omgevingsvisie en informeert de raad hierover. Hierbij worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de eerdere participatieplannen voor de gebiedsbijeenkomsten zoals deze in maart/april van dit jaar voorzien waren.

Bestemmingsplan inritten Kweekweg (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Inritten Rutgershof Epe’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan voorziet in het planologische mogelijk maken van de aanleg van twee uitritten aan Rutgershof 5, als onderdeel van bedrijventerrein Kweekweg.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie VVD heeft vragen inzake de bestrijding eikenprocessierups met het middel Xentari ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Niet-ontvankelijkverklaring twee bezwaarschriften (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig de adviezen van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om de twee bezwaarschriften tegen een besluit en tegen een brief niet-ontvankelijk te verklaren.

Epe op orde 
Definitieve vaststelling aanleg parkeerplaatsen Kuilakkerweg in Emst (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de ontwerptekening tot aanleg van twee parkeerplaatsen aan de Kuilakkerweg in Emst definitief vast te stellen en het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Toezicht en handhaving 
Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
De fractie VVD heeft vragen inzake de Molukse manifestatie van 2 mei 2020 ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Weer aan het werk
Nieuwe CAO sociale werkvoorziening (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft ingestemd met het onderhandelingsakkoord voor een nieuwe CAO 2020 voor de sociale werkvoorziening

Pilot Over rood (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het huidige ondersteuningsaanbod voor ondernemers met schulden te verbreden. Hiervoor start het college in samenwerking met stichting Over rood een pilot voor de duur van een jaar. Over rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door) start, schulden, administratieve achterstanden, doorverwijzingen naar Besluit Bijstand zelfstandigen (BBz) en bedrijfsbeëindiging

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend