De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Actief in Epe
Programmabegroting VNOG (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Programmabegroting 20212024 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Consequenties Coronamaatregelen Subsidies en Huur (Portefeuillehouders: wethouders drs. B.J. Aalbers en R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om coulant om te gaan met de subsidieafspraken die gemaakt zijn met subsidieontvangers die een subsidie van € 5.000,- of hoger ontvangen hebben in 2020 en door de coronamaatregelen beperkt uitvoering kunnen geven aan activiteiten. Daarnaast is besloten om de huurders van gemeentelijke accommodaties met een maandelijks huurbedrag hoger dan € 500,- uitstel van betaling te verlenen tot 1 juli a.s.

Zorg en opvang
GGD NOG conceptprogrammabegroting 2021 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten de raad voor te leggen in te stemmen met de Conceptprogrammabegroting GGD NOG 2021. Daarbij wordt de raad voorgesteld geen zienswijze aan GGD NOG te sturen.

Ruimte en wonen
Ontwerp wijzigingsplan Weteringdijk 36A (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Weteringdijk 36A te Vaassen. Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een voormalige agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning. Het ontwerp wijzigingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging.

Planschadeverzoek Wethouder Heeringstraat Oene (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de eigenaar van een woning in Oene geen planschadevergoeding toe te kennen t.g.v. het bestemmingsplan “Kernen Emst en Oene”.

Ontwerp wijzigingsplan Gatherweg 44 Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Gatherweg 44 Vaassen. Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een voormalige agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning. Het ontwerp wijzigingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging.

Vragen fractie Nieuwe Lijn (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie Nieuwe Lijn heeft vragen inzake centrumplan Vaassen ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Duurzaamheid
Ontwerp-programmabegroting 2021 OVIJ
(Portefeuillehouders: wethouders drs. B.J. Aalbers en R.A.J. Scholten)
Met ingang van 1 april 2013 voert de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) de taken uit van de Wet Milieubeheer voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Brummen, Voorst en de Provincie Gelderland. In aansluiting op het Bedrijfsplan van 30 mei 2012 stemt het college in met de ontwerpprogrammabegroting 2021 van de OVIJ en stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Ontwerp-wijziging gebiedspecifiek beleid en beleidsregels hergebruik van nature arseenhoudende grond (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten in te stemmen met de ontwerpwijziging gebiedspecifiek beleid en beleidsregels hergebruik van nature arseenhoudende grond inzake de Nota Bodembeheer 2011 en deze gedurende zes weken voor inspraak ter inzage te leggen.

Toezicht en handhaving 
Bezwaar tegen een invorderingsbeschikking (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een invorderingsbeschikking gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen

Bezwaar ongegrond verklaren (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten de bezwaarschriften ongegrond te verklaren (Woesterweg te Emst)

Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaar tegen een opgelegde last onder dwangsom in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften ongegrond te verklaren (Dellenweg te Epe)

Weer aan het werk
Zienswijzenbrief over GR Lucrato Jaarrekening 2019 en MJB 20212024 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van Werkbedrijf Lucrato.

Bestuur en organisatie
Cleantechregio Stedendriehoek begroting 2021 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Cleantechregio Stedendriehoek. Samen met 7 andere gemeenten werkt Epe samen in deze regio.

Vertegenwoordigingsbesluit (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college en de burgemeester hebben besloten om ambtenaren aan te wijzen, die de gemeente, de burgemeester, het college en de gemeenteraad kunnen vertegenwoordigen bij bestuursrechtelijke en civielrechtelijke geschillen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend