De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Continuïteit dienstverlening in het Sociaal Domein tijdens coronacrisis (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de voorgelegde scenario’s om continuïteit van zorg, ondersteuning en het zorglandschap te waarborgen. Uitgangspunt blijft dat de dienstverlening zoveel mogelijk conform gemaakte afspraken wordt geleverd, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

Zorg en opvang
Begroting 2021-2024 Plusov (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2021-2024 Plusov, conform bijgevoegde brief.

Daarnaast biedt het college de kadenota en jaarrekening 2019 Plusov ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan.

Plusov – Verlening samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit met provincie Gelderland (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het verlengen van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie Gelderland met één jaar tot en met 31 december 2021 conform bijgevoegde conceptbrief en de raad middels een informatienota te informeren.

Wnra PlusOV (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft ingestemd met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit conform bijgevoegd conceptbesluite en informeert de raad hierover.

Ruimte en wonen
Actualisatie prijsklassen huur- en koopwoningen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college besluit het prijsklassenbeleid voor huur- en koopwoningen te actualiseren naar het prijspeil van 2020 en tegelijk een verdeling te maken in de te realiseren percentages goedkope- en middeldure koopwoningen en betaalbare (=sociale)- en middeldure huur bij de nieuwbouw van woningen.

Antwoord artikel 34 vragen CDA inzake Ladderpost (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie van het CDA wilde graag weten of de woningen die onder de liberalisatiegrens inmiddels zijn bewoond door woningzoekenden uit de doelgroep en de gemeente. Of de toewijzing via Triada was verlopen. En op welke wijze de selectie voor de overige woningen wordt gedaan en of dat bijdraagt aan het huisvesten van jongeren.

Epe op orde 
Beslissing op bezwaar weigering uitweg Oude Apeldoornseweg te Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift weigering uitweg gegrond te verklaren en het bestreden besluit in te trekken.

Duurzaamheid
Vaststellen uitvoeringsplan grondstoffen (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De raad van Epe heeft op 20 februari 2020 besloten in te stemmen met Grondstoffenplan en hiermee het college de opdracht gegeven te komen tot een uitvoering voor het behalen van de doelstellingen. Het Uitvoeringsplan 2020 bevat de acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen.

Bestuur en organisatie
Perspectiefbrief 2021-2024 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft er voor gekozen de raad een perspectiefbrief aan te bieden met een aangepast proces. Dit komt in plaats van het opstellen van een perspectiefnota. Het college geeft deze keuze in overweging bij de raad. Aanleiding hiervoor zijn de vele onzekerheden op dit moment onder andere door de impact van de coronacrisis.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend