De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Actief in Epe
Notitie subsidieverlening voor professionele organisaties 2021 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten de “Notitie subsidieverlening professionele organisaties 2021” vast te stellen. Het college stelt daarmee de indexering van de subsidies vast op 2,0% voor 2021. Het college informeert de raad met een raadsinformatienota

Zorg en opvang
Antwoord artikel 34 vragen fractie VVD omtrent Plusov (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)

Ruimte en wonen
Onderzoek eigendom Ossenstal (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het gebouw aan de Ossenweg in Epe niet te verkopen en niet uit te breiden met een serre, maar de mogelijkheden voor de uitgifte in erfpacht met een recht van opstal te onderzoeken.

Epe op orde 
Beslissing op bezwaar weigering uitweg Van Riebeecktraat te Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen weigering uitweg ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten

Duurzaamheid
Incidentele subsidiebeschikking Regionaal Energieloket (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het Regionaal Energieloket een incidentele subsidiebeschikking te verstrekken. Met de incidentele subsidiebeschikking voert het Regionaal Energieloket activiteiten uit waar de gemeente Epe subsidie voor ontving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de vorm van een specifieke uitkering reductie energiegebruik

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend