De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Vaststelling jaarverslag leerplicht en RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt) voortijdig schoolverlaten 2018/2019 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft het jaarverslag en RMC 2018/2019 vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover via een informatienota. Het jaarverslag bevat cijfers over het schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en de uitgevoerde interventies

Actief in Epe
Subsidieregeling jeugd gemeente Epe 2019, eerste wijziging (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft de Subsidieregeling jeugd gemeente Epe 2019 gewijzigd vastgesteld.

Bezwaren Subsidieregeling jeugd gegrond verklaren (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om zes bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Subsidieregeling jeugd gegrond te verklaren en de besluiten te herroepen. Het subsidiebedrag wordt alsnog overgemaakt

Ruimte en wonen
Principe uitspraak bestemmingsplanherziening Prins Bernhardlaan (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een verzoek om de bestemming van het perceel, plaatselijk bekend, Prins Bernhardlaan te herzien ten behoeve van de realisatie van een hotel, aan te merken als kansrijk.

Epe op orde
Eikenprocessierups bestrijding nieuw beheersplan (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft het beheersplan eikenprocessierups vastgesteld en daarmee de maatregelen voor 2020 en de jaren daarna. Het college informeert de raad met een informatienota.

Aanleg twee parkeerplaatsen Kuilakkerweg Emst (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de ontwerptekening tot aanleg van twee parkeerplaatsen aan de Kuilakkerweg in Emst in concept vast te stellen, vrij te geven voor inspraak en gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Toezicht en handhaving 
Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaar tegen twee bestuursdwangbeschikkingen ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. Deze bestuursdwangbeschikkingen waren opgelegd wegens bouwen zonder vergunning, maar vanwege een beleidswijziging weer ingetrokken

Weer aan het werk
Dvo Werk en Inkomen (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met een vernieuwde uitvoeringsovereenkomst voor de dienstverlening op het gebied van werk en inkomen door de gemeente Apeldoorn voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Voor wat betreft het onderdeel schuldhulpverlening is besloten een contractperiode aan te gaan voor de jaren 2021 en 2022. Het gaat hier onder andere om de uitvoering van de bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en 2de fase schuldhulpverlening.

Bestuur en organisatie
Hardheidsclausule leges in verband met Corona (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de leges voor evenementen die niet kunnen plaatsvinden als gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus terug te geven en de leges voor huwelijken te matigen

Antwoord vragen art. 34 RvO corona en belastingen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend