De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Ruimte en wonen
Bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning voor het project ‘telen van kerstbomen en lage boomteelt’ (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een aantal bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning voor het project ‘telen van kerstbomen en lage boomteelt’ ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, onder nadere motivering van dat besluit.

Verzoek herziening bestemmingsplan Eperweg 31 Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een verzoek om de bestemming van het perceel plaatselijk bekend Eperweg 31 Epe te herzien in die zin dat er zich maximaal 6 bedrijven met een maximale milieu categorie 2 kunnen vestigen, aan te merken als niet kansrijk.

Verzoek wijziging bestemming Korte Slijkhuisstraat 5 Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten een overeenkomst verrekening planschade te sluiten met een initiatiefnemer en een procedure tot wijziging van de bestemming te starten. Er is een verzoek ontvangen om de bestemming van het perceel Korte Slijkhuisstraat 5 Vaassen te wijzigen. Dit betreft een agrarisch bedrijf. Het verzoek is om aan de tweede bedrijfswoning nr. 5, de aanduiding “specifieke vorm van Agrarischplattelandswoning” toe te kennen. Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan en geeft het ontwerp wijzigingsplan vrij voor terinzagelegging. Het college heeft besloten om geen exploitatieplan op te stellen.

Bedrijvigheid Verordeningen
Bedrijveninvesteringszones centrum Epe en Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten te starten met de formele voorbereidingen om voor de periode van vijf jaar drie Bedrijveninvesteringszones op te richten in de centra van Epe en Vaassen. Er is ook ingestemd met de uitvoeringsovereenkomsten en een Reglement voor de draagvlakmeting. Tenslotte heeft het college besloten om de raad voor te stellen om de Verordening bedrijveninvesteringszone ondernemers kern Epe 2020, de Verordening bedrijveninvesteringszone vastgoed kern Vaassen 2020 en de Verordening bedrijveninvesteringszone vastgoed kern Vaassen 2020 vast te stellen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend