De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Jaarstukken 2018 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft ingestemd met de concept jaarstukken 2018 en biedt deze met bijgaande stukken ter behandeling aan de raad aan. De portefeuillehouder financiën kan eventuele wijzigingen als gevolg van opmerkingen van de accountant verwerken in de definitieve jaarstukken.

Opgroeien in Epe
Beschikbaarstelling middelen verbouw/uitbreiding CBS Het Mosterdzaadje Gortel (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 344.525,- ten behoeve van de verbouw/uitbreiding van C.B.S. Het Mosterdzaadje te Gortel.

Leefbaar en veilig / Toezicht en handhaving
Vragen fractie Dorpspartij (Portefeuillehouders: burgermeester Ir. H. van der Hoeve MPA en wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie Dorpspartij heeft vragen inzake overlast arbeidsmigranten vakantiepark Roompot ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Ruimte en wonen Verzoek
Wijziging bestemming Nijbroekerweg 5a Emst (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Er is een verzoek ontvangen om de bestemming te wijzigen van het perceel plaatselijk bekend Nijbroekerweg 5a Emst en de aanduiding “plattelandswoning” toe te kennen. Het college heeft besloten een overeenkomst verrekening planschade te sluiten met de initiatiefnemer en de procedure tot wijziging van de bestemming te starten. Het ontwerp wijzigingsplan “Nijbroekerweg 5a Emst wordt vrijgegeven voor terinzagelegging. Er hoeft geen exploitatieplan te worden opgesteld.

Weer aan het werk
Projectplan WerkClub Statushouders Epe 2019 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten in te stemmen met het Projectplan WerkClub Statushouders Epe 2019 en voor de uitvoering een bedrag van € 72.420 beschikbaar te stellen uit de Stelpost Uitvoering pilots binnen het domein participatie.

Bestuur en organisatie
Aandeelhoudersvergadering Circulus-Berkel B.V. van 13 juni 2019 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft kennisgenomen van de agenda en bijlagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Circulus-Berkel B.V. die gehouden wordt op 13 juni 2019. Het college stemt in met de daarin opgenomen jaarrekening 2018 en de begroting 2020.

Toeristenbelasting 2020 niet verhogen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college informeert de raad dat de toeristenbelasting per 2020 € 1,00 blijft.

Algemene ledenvergadering VNG (Portefeuillehouder: burgermeester Dhr. Ir. H. van der Hoeve MPA)
Het college heeft de standpunten bepaald ten aanzien van de agendapunten van de algemene ledenvergadering van de VNG op 5 juni in de gemeente Barneveld.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)