Dinsdag 2 oktober presenteerde het college van B&W het collegeprogramma voor de komende bestuursperiode. Even ter herinnering; in mei ondertekenden de partijen Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU, Groen Links, PvdA, Gemeentebelangen Epe en Epe Liberaal het coalitieakkoord “Sociaal, duurzaam en verbindend!”.

Het college van B&W heeft dit vertaald naar een collegeprogramma met een 4 tal thema’s die ook de basis vormden van het coalitieakkoord.

 1. Vitale dorpen en buurtschappen
 2. Duurzame leefomgeving
 3. Duurzame economie
 4. Verbindende overheid

In het collegeprogramma zijn uitdagingen/opgaven centraal neergezet voor deze bestuursperiode. Het collegeprogramma is te vinden op www.epe.nl – optie Bestuur en organisatie en daarna  – optie College.

 

Ook werd op diezelfde dinsdag de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2019-2022 gepresenteerd. In de begroting staat hoeveel geld binnen komt bij de gemeente en waar het geld aan wordt uitgegeven. De gemeenteraad ontvangt een sluitende begroting. Dit betekent dat de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten.

 

Deze begroting, de eerste in deze bestuursperiode, geeft een positief financieel beeld voor de toekomst. Dat biedt mogelijkheden om flinke stappen te maken in de uitwerking van het coalitieakkoord. Het college presenteert de gemeenteraad daartoe een groot aantal voorstellen. De woonlasten blijven ruimschoots onder het landelijk gemiddelde.

 

Ook krijgen jongeren tussen 5 en 18 jaar een gratis lidmaatschap voor een vereniging naar keuze. Met dit gebaar wil Epe de jongeren aanzetten om actief te worden bij een sportclub, muziekvereniging of de scouting. Dit zijn activiteiten voor de gehele gemeente Epe.

 

Maar wat valt er op in de begroting speciaal voor Vaassen:

 • Start realisatie van renovatieplannen basisschool de Krugerstee
 • Uitvoeren plan voor Wijkvereniging Oosterhof/complex Zichtstede
 • Sport & Dorpscentrum Vaassen – subsidie voor groot onderhoud
 • Opstellen bestemmingsplan VFP in Vaassen
 • Het centrumplan Vaassen; de fases 1 en 2 zijn gerealiseerd
 • Het centrumplan Vaassen; het ontwerpplan voor de nieuwe inrichting van het Ireneveld
 • Start voorbereiding voor de uitbreiding van bedrijventerrein Eekterveld
 • Realisatie project herinrichting gedeelte Dorpsstraat/Apeldoornseweg te Vaassen
 • Uitvoering activiteiten binnen de gebiedsgerichte aanpak van de wijk Heggerenk.

 

De Gemeente Epe heeft een mooie begrotingsapp beschikbaar waar alles is terug te vinden. Kijk op https://epe.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2019—2022

 

Op donderdag 18 oktober staat de begroting op de agenda van de raadscommissie. Dan kan iedereen inspreken. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 5 en donderdag 8 november en neemt uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast.