Plan van aanpak is in samenspraak met aanwonenden opgesteld

De gemeente Epe gaat de verkeerssituatie op de Quickbornlaan verbeteren. Op de kruispunten met de Willem Tellstraat en Hoofdstraat-Bloemstraat zijn de afgelopen jaren verschillende ongelukken gebeurd. Daarom is er een verkeersonderzoek uitgevoerd en verkeersplan gemaakt om deze weg verkeersveiliger te maken. Dit in samenwerking met de politie en in samenspraak met aanwonenden.

Inritconstructie

De meeste ongevallen deden zich voor op de kruising Quickbornlaan-Willem Tellstraat. Het gaat dan met name om motorvoertuigen die vanaf de zuidkant van de Willem Tellstraat de Quickbornlaan wilden inrijden of oversteken. De gemeente wil het risico op botsingen verminderen door de aanleg op korte termijn van een inritconstructie met verhoging. Die moet er voor zorgen dat verkeer vanuit de Willem Tellstraat straks met minder hoge snelheid de kruising met de Quickbornlaan nadert en oprijdt. Ook wordt op deze manier goed ingespeeld op het feit dat het hier om een kruising gaat van twee wegen met een verschillende verkeersfunctie en maximum snelheid.

Rotonde

De verkeersveiligheid op de kruising Quickbornlaan-Bloemstraat kan worden verbeterd door hierop een rotonde aan te leggen, heeft nader onderzoek uitgewezen. Deze maatregel zorgt er voor dat fietsers deze kruising op een vrij liggend fietspad kunnen passeren, vanuit een voorrangssituatie. En dat automobilisten hun snelheid, rijdend op hun eigen strook, matigen.

Een rotonde zorgt, mits goed ingepast, ook voor een fraaiere dorpsentree. Allemaal redenen voor het college om uit meerdere opties voor een rotonde te kiezen. De mogelijkheden voor (co-)financiering worden nog onderzocht. Ook worden deze verkeersmaatregelen ingepast in het nieuwe – nog op te stellen – gemeentelijk mobiliteitsplan.

Ter inzage

Het onderzoeksrapport en concept-verkeersplan liggen vanaf 13 november ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop inspreken