De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Vaassen Actief gaat proberen om deze besluitenlijst ook te volgen om zo onze bezoekers op de hoogte te houden over de werkzaamheden van B&W.

Ruimte en wonen (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Vragen van de D66 fractie
De fractie van D66 heeft via een brief een aantal vragen gesteld ivm een omgevingsvergunning voor kerstboom- en siergewassenteelt in het beekdal van de Smallertse Beek in Emst. Het college heeft de antwoorden op deze brief besproken en deze via een brief weer verstuurd naar de afzender, de fractie van D66.

Vragen fractie CDA
De fractie van de CDA wil graag weten wat de status is van de oude oprijlaan naar de Vulcanus. En wat er met het historische hek gaat gebeuren. Daarvoor hadden zijn ook een brief gestuurd naar de gemeente.

Het college laat weten dat ze eerst van plan waren om dit project welke in het voorjaar van 2017 was gestart, in het voorjaar van 2018 uit te voeren. De uitwerking van het plan in samenwerking met een klankbord groep liep wat uit en de gemeente wil dit project ook niet gelijktijdig uitvoeren met het centrum plan. Hierdoor heeft dit vertraging opgelopen en zal er in het 2e kwartaal van 2019 worden gestart. Men wil dan ook proberen om het historische hek weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Herinrichting Centrum Vaassen
Binnenkort start de eerste fase van de herinrichting van het centrum van Vaassen. Daarbij worden ook twee stukken grond betrokken waarvan de gemeente geen eigenaar is. Bij de notaris wordt een akte vastgelegd, waarin de eigenaren van de percelen hiervoor toestemming verlenen.

Omgevingswet, koersdocument
Het college heeft de aanpak vastgesteld voor het gesprek met de gemeenteraad over de wijze waarop de gemeenteraad de omgevingswet wil invoeren. Hiermee wordt ook één van de acties uit het collegeakkoord uitgevoerd.

Bestuur en organisatie (verantwoordelijke wethouder R.A.J. Scholten)
Programmabegroting 2019-2022
Het college heeft ingestemd met de programmabegroting 2019-2022 en deze zal nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad om ze vast te stellen. Hier kon je ook al over lezen op onze site in dit artikel

Collegeprogramma 2018-2022
Het college heeft het collegeprogramma vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de prestatieafspraken uit het coalitieakkoord worden ingevuld. Hier kon je ook al over lezen op onze site in dit artikel.

Toezicht en handhaving (verantwoordelijke wethouder B.J Aalbers)
Bezwaar tegen invorderingsbesluit
Er is bezwaar gemaakt tegen het invorderen van dwangsommen vanwege de permanente bewoning van een recreatie bedrijf in Epe. De commissie voor de Bezwaarschriften komt hier tot de conclusie dat de gemeente niet kan aantonen dat het dwangsombesluit in juli 2017 bekend was gemaakt aan de betrokkenen. Daardoor kon de gemeente ook nog niet de dwangsommen gaan invorderen. Het besluit was dus onrechtmatig en wordt dus nu herroepen. Het dwangsombesluit staat er overigens nog steeds maar heeft nu een andere ingangsdatum, namelijk de datum dat de gemeente kan aantonen dat deze bekend is gemaakt bij de betrokkenen.

Handhaving permanente bewoning en bouwwerken
Er is bezwaar gemaakt tegen een dwangsombesluit vanwege permanente bewoning en illegale bouwwerken bij een recreatie woning in Epe. Op advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besluit het college om het bezwaar deels gegrond te verklaren en de herroepen. Ook wordt er een proceskostenvergoeding toegekend.

Bezwaar tegen dwangsombesluit
Er is bezwaar gemaakt tegen het opleggen van een last onder dwangsom om de permanente bewoning van een recreatiebedrijf in Epe te stoppen. Het college heeft het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften overgenomen en het bezwaar afgewezen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)