Besluiten van de gemeente Epe – Week 12

door | mrt 31, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Aanvraag subsidie Ministerie van OC en W voor het voortgezet onderwijs (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten de subsidie aanvraag aan het Ministerie van Onderwijs van de RSG Noordoost-Veluwe te Epe en het Christelijk College de Noordgouw te Heerde t.b.v. de planvorming en uitvoering van een regionaal plan leerlingendaling in de gemeente Epe en Heerde te ondersteunen.

Onderwijsachterstandenbeleid 2021 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten de Het college heeft besloten om het activiteitenprogramma Onderwijsachterstandenbeleid 2021 vast te stellen. Het activiteitenprogramma is een uitwerking van het reeds vastgestelde beleidsplan OAB 2019-2022. Het bevat werkafspraken over 2021, inclusief de bijbehorende budgetten.

Zorg en opvang
Beslissing op bezwaar eigen bijdrage vervoersvoorziening (leerlingenvervoer) (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een besluit eigen bijdrage voor de vervoersvoorziening (leerlingenvervoer), overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering

Leefbaar en veilig
Aanmelding meld misdaad anoniem (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft op 23 maart 2021 besloten om deel te nemen aan Meld Misdaad Anoniem (MMA) per 1 april 2021.

Klik hier voor meer informatie.

Ruimte en wonen
Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning (de nieuwbouw van een bijgebouw aan de Dellenweg te Epe) ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Ontwerp bestemmingsplan Hoofdstraat 41 Epe (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 41 Epe’ ter inzage te leggen.

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling om woongebouw met 25 appartementen en een ondergrondse parkeergarage aan de Hoofdstraat 41 te realiseren.

Verkoop grond (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het agrarische perceel grond gelegen aan de Hagedisweg te Epe te verkopen aan de aangrenzende eigenaren.

Monumentaanwijzing en opheffen voorbescherming van diverse panden (categorie 3) en voorbescherming van
transformatorhuisje (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om, na advies van de Erfgoedcommissie, een aantal objecten als gemeentelijk monument aan te wijzen. Het college heeft besloten om voor een aantal andere objecten de voorbescherming op te heffen. Daarnaast heeft het college besloten om het transformatorhuisje op het perceel van Prins Bernhardlaan 7 te Vaassen voor te beschermen.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie VVD heeft vragen over klachten en spoedonderzoek ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Gemeentelijke monumentensubsidie (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de kosten voor de gemeentelijke subsidies éénmalig met € 9.300,- te verhogen.

Duurzaamheid
Instemmen met Samenwerkingsovereenkomst Samenwerking Water Oost Veluwe (SOK SWOV) (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten in te stemmen met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de Samenwerking Water Oost Veluwe (SWOV). Hiermee verbreedt de SWOV zich, zodat niet alleen samengewerkt wordt binnen de (afval)waterketen en het watersysteem, maar ook op het gebied van klimaatadaptatie.

Zienswijze ontwerp natuurvergunning LA (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp van de Wet natuurbeschermingsvergunning voor Luchthaven Lelystad die verleend is door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland namens de minister van LNV.

Toezicht en handhaving
Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten het bezwaar gericht tegen het gebruik van het bijgebouw conform het commissieadvies niet-ontvankelijk te verklaren.

Het college heeft in afwijking van het advies van de commissie besloten het besluit niet te herroepen. Het college heeft besloten het bezwaar dat er teveel aan bouwwerken staat op de Le Chevalierlaan 11 te Epe conform het advies van de commissie af te wijzen

Besluit op Bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen een besluit last onder dwangsom ongegrond te verklaren. Verder is besloten om het besluit last onder dwangsom van 20 oktober 2020 ongewijzigd in stand te laten (Burgemeester van Walsemlaan te Epe).

Weer aan het werk
Uitvoeringsplan SUWI (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het uitvoeringsplan SUWI vast te stellen.

Bestuur en organisatie
Archivering tekstberichten (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten kennis te nemen van het belang van de archivering van tekstberichten.

Beleidsvisie communicatie / participatie (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft ingestemd met de concept-beleidsvisie voor communicatie en participatie met als titel “Wat als het samen kan?!” Verder heeft het college besloten deze concept-beleidsvisie voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

 

Mocht u vragen hebben over de openbare besluiten van het college van B&W. Dan kunt u daarvoor het beste contact opnemen met de gemeente Epe. Dan kan voorbeeld via een e-mail bericht.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: