De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Actief in Epe
Zorg en opvang
Subsidieprogramma Sociale Agenda 2020 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten het Subsidieprogramma Sociale Agenda 2020 vast te stellen en ter kennisneming aan de raad te sturen via de raadsinformatienota.

Opgroeien in Epe
Reactie naar aanleiding van de kamerbrief inzake jeugdzorg (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de raad te informeren over de reactie vanuit de jeugdzorgregio MiddenIJssel/Oost-Veluwe naar aanleiding van de kabinetsbrief inzake het jeugdstelsel.

Actief in Epe
Subsidie Bibliotheek Noord-Veluwe (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om de subsidie over 2018 aan de Bibliotheek Noord-Veluwe vast te stellen.

Ruimte en Wonen
Vaststelling bestemmingsplan Klaarbeek, herziening woonwerk (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan “Klaarbeek, herziening woonwerk” ongewijzigd vast te stellen en om de beeldkwaliteitsparagraaf daarvan vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 11 woningen in het woongebied Klaarbeek te Epe planologisch mogelijk.

Vragen fractie Gemeentebelangen (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie Gemeentebelangen heeft vragen inzake de omver gereden “verkeerszuil” op de kruising Sint Antonieweg in Epe ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen een weigering omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten maar dit besluit wel nader te motiveren (Eikenweg 8 te Vaassen).

Gedeeltelijke gegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit op één onderdeel aan te passen. Er wordt proceskostenvergoeding toegekend (Le Chevalierlaan te Epe)

Epe op orde 
Vragen fractie Dorpspartij (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie Dorpspartij heeft vragen inzake biomassacentrales ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Toezicht en handhaving 
Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek parkeerstroken (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften het bezwaar tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit, onder aanpassing van de motivering in stand te laten.

Ook is besloten om het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. Het handhavingsverzoek ziet op het gebruik van een strook grond als parkeerterrein (Ooster Oenerweg te Oene).

Bestuur en organisatie
Actieplan inwonerparticipatie (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de adviezen van inwoners over inwonerparticipatie over te nemen en met het actieplan Inwonerparticipatie in te stemmen.

Klik hier voor meer informatie.

Wet Normalisering Rechtspositie voor Ambtenaren (Wnra) (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Om te voldoen aan de Wet normalisering rechtspositie voor ambtenaren, besluit het college regelingen en arbeidsovereenkomsten vast te stellen en deel te nemen aan de regionale geschillencommissie.

Vaststellen wijzigingen arbeidsvoorwaardenregeling (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college besluit om een aantal wijzigingen door te voeren in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Epe.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend