De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal verduidelijkingen en wijzigingen.

Vanaf maandag 11 mei wordt een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart. Op vrijdag 8 mei heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland vastgesteld. Deze noodverordening maakt de handhaving van de nieuwe maatregelen mogelijk binnen de VNOG.

Ton Heerts: “Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Iedereen is aan zet om hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen. Drukte vermijden, bij klachten thuisblijven, de anderhalve meter aanhouden en je houden aan de hygiënemaatregelen geldt voor ons allemaal. Dat geeft de meeste kans dat andere voorgenomen versoepelingen op latere momenten kunnen doorgaan.”

Alle 22 gemeenten

Kaders vanuit de overheid en goede afspraken met de samenleving zijn nodig. “Er zijn al mooie initiatieven waarbij ondernemers de handen ineen slaan. Complimenten hiervoor! Dit zijn zaken waardoor er weer geld in het laatje komt. Samen moet gekeken worden naar waar eventueel herverdeling van de publieke ruimte nodig is. Bijvoorbeeld op een marktplein of op een plein voor terrassen. Alle 22 gemeenten uit onze veiligheidsregio staan paraat om zoveel als mogelijk mee te denken. Ook zijn zij in overleg met ondernemersverenigingen waar het gaat over bijvoorbeeld vergunningenbeleid. Samen wordt overlegd wat wel kan in plaats van wat niet kan. En wordt lokaal maatwerk geleverd waar dat mogelijk is. Dat vergt een zorgvuldige afweging, het blijft continu balanceren .”

De belangrijkste verduidelijkingen en wijzigingen

De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal verduidelijkingen en wijzigingen. Deze zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Een korte toelichting op enkele onderwerpen:

Buiten sporten en bewegen

Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is toegestaan, onder andere in teamverband. Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Uiteraard moeten betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Kinderen en jongeren tot en met 18 kunnen bij een sportvereniging onder voorwaarden en onder begeleiding samen buiten sporten en bewegen. Dezelfde voorwaarden zijn ook van toepassing voor activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen.

Bibliotheken

Bibliotheken mogen open voor publiek, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.

Pretparken en dierentuinen

Per 11 mei mogen ook natuurparken (en voor publiek toegankelijke bloemen- en plantentuinen) en pretparken open. Vooraf moet aan de voorzitter van de veiligheidsregio een plan overlegd worden, waaruit blijkt dat 1,5 meter afstand tussen aanwezigen bewaard blijft. Bij pretparken kan gedacht worden aan Dolfinarium of de Apenheul. Eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven op deze locaties gesloten. De sanitaire voorzieningen voor gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Ook moeten de belasting van het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijven.

Als door de opening de druk op het openbaar vervoer te hoog is, doordat bezoekers van locaties hiervan te veel gebruik maken, dan kan dat aanleiding zijn om het park te sluiten. Dit kan op initiatief van de beheerder zelf of volgens een aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio (in afstemming met de betreffende burgemeester).

Zwemgelegenheden en sportclubs

Sauna’s blijven gesloten. Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water kunnen vanaf 11 mei weer open. Dat geldt voor inrichtingen voor buiten sporten en bewegen nu ook voor personen van 19 jaar en ouder. De beheerders zijn ervoor verantwoordelijk dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden goed wordt nageleefd en dat de vereiste hygiënemaatregelen genomen worden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Contactberoepen

Met ingang van 11 mei is de uitoefening van contactberoepen weer toegestaan, met  uitzondering van sekswerkers. Zij mogen hun beroep nog niet uitoefenen. De ruimten waar de op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend mogen volledig opengesteld en benut worden.

De beoefenaren van contactberoepen en de beheerders van inrichtingen waar contactberoepen worden uitgeoefend zijn verantwoordelijk voor het regelen en organiseren van de maatregelen die nodig zijn om het werk op een zorgvuldige en hygiënische manier te doen. Dit betekent o.a. op afspraak werken en vooraf informeren hoe het met de klant gaat.

Recreatiesector

Het bestaande beleid blijft gehandhaafd, met de verruiming dat kamperen met tenten en vouwwagens niet meer op voorhand verboden is. Vereiste is dat mensen zelfvoorzienend kunnen zijn in toilet- en was-/of douchevoorziening.

Handhaving

Met de wijziging op de noodverordening wordt de mogelijkheid voortgezet om op te treden wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden. De noodverordening geeft de politie, de Koninklijke marechaussee en aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen in de noodverordening te handhaven. Heerts: “Ik benadruk dringend dat de voorbereiding en het toezicht vooral bij de mensen en de bedrijven zelf liggen. Bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom blijven behoren tot de handhavingsmiddelen van de veiligheidsregio. Ik heb in de afgelopen tijd ervaren dat bedrijven er zelf alles aan doen om dat te voorkomen.”

Verboden gebieden en locaties

De afgelopen periode heeft de voorzitter van de veiligheidsregio op verzoek van een aantal burgemeesters ‘Aanwijzingsbesluiten verboden gebied’ genomen, omdat de regels van de noodverordening op die plaatsen niet werden nageleefd. Dit zijn bepaalde gebieden en locaties waar niemand zich mag bevinden. Deze aanwijzingsbesluiten blijven met de nieuwe noodverordening van kracht.

Voorgenomen versoepelingen

Ton Heerts ten slotte: “We zien steeds meer behoefte van mensen om eropuit te gaan. En dat begrijp ik, maar ik kan niet genoeg benadrukken dat we er nog niet zijn. Houd rekening met elkaar, anders zien we over een aantal weken weer een piek in het aantal besmettingen. Dat willen we voorkomen. Alleen samen kunnen we corona bestrijden en kunnen we ervoor zorgen dat de voorgenomen versoepelingen voor 1 juni, 15 juni, 1 juli en 1 september door kunnen gaan.”

Deze noodverordening wordt bekendgemaakt op  www.vnog.nl  en treedt met ingang van 11 mei 2020 in werking.

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De noodverordening van 29 april 2020 komt hiermee te vervallen.