De gemeenteraad van Epe vergaderde op donderdag 8 april 2021 opnieuw digitaal. In deze vergadering heeft wethouder M.P. (Michiel) Wiersinga zijn benoeming tot wethouder aanvaard. Wiersinga werd voorgedragen door zijn partij Nieuwe Lijn.

Twee vergaderingen

Er waren op 8 april twee vergaderingen. De eerste vergadering begon om 19:00 uur en duurde slechts 20 minuten. In deze vergadering stond de voordracht van de heer M.P. Wiersinga als wethouder op de agenda. Nadat de heer Wiersinga een verklaring had voorgedragen en ook de heer De Goede namens de benoemingscommissie de bevindingen deelde, werd de vergadering gesloten.

Stemstraat

Na sluiting van de eerste vergadering zijn de raadsleden naar de stemstraat (zie bijgevoegde foto) bij het gemeentehuis gekomen om daar hun stem uit te brengen. De stemstraat is ingericht omdat stemming over personen schriftelijk moet gebeuren. Omdat de raad vanwege COVID-19 digitaal vergadert, wordt er gestemd door middel van ‘briefstemmen’. Deze brief is vervolgens door de raadsleden persoonlijk in de stembus bij het gemeentehuis gedeponeerd. Dit gebeurde coronaproof: lopend, vanuit de auto, met de fiets of op de step. De uitslag werd later in vergadering bekend gemaakt.

Tweede vergadering

In het vragenhalfuur zijn door de fractie van CDA vragen gesteld over afvaldumping in de natuur. De fractie van Nieuwe Lijn heeft vragen gesteld over de afsluiting van het Nonnenbos. Als u wilt weten wat er precies is gevraagd en wat de antwoorden van het college waren, kunt u dit terugkijken op http://www.epe.raadsinformatie.nl.

Uitslag stemming en beëdiging

De fractie van Nieuwe Lijn droeg de heer M.P. (Michiel) Wiersinga voor als wethouderskandidaat. De heer Van den Berg maakte namens het stembureau de uitslag van de stemming bekend. De heer Wiersinga is verkozen met 14 stemmen voor. Daarnaast waren er 6 blanco stemmen, 1 ongeldige stem en 1 stem op een ander persoon. Nadat de heer Wiersinga kenbaar had gemaakt zijn benoeming te aanvaarden, is hij beëdigd door de burgemeester. Hiermee is het college van B&W weer voltallig.

Gemeentelijk watertakenplan

Het gemeentelijk watertakenplan vervangt het oude rioleringsplan. Vanwege klimaatverandering is een bredere benadering van het onderwerp ‘water’ nodig. Het watertakenplan beschrijft alle gemeentelijke watertaken en de visie daar op. Het plan geeft de beleidskaders en beschrijft de activiteiten voor de inzameling, beheer, transport en de verwerking van water. Het gemeentelijk watertakenplan is met unanieme stemmen aangenomen.

Motie

De fracties van D66 en Epe Liberaal hebben een motie ‘integraal waterbeheer’ ingediend. Met deze motie wordt het college opgeroepen om in de tweede helft van 2021 met voorstellen te komen om wateroverlast en verdroging binnen de gemeentegrenzen te voorkomen of te beperken. Deze motie is aangenomen met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen. De fracties van D66, Epe Liberaal, CDA, GroenLinks, Nieuwe Lijn, PvdA en SGP-CU stemden voor de motie. De fracties van Dorpspartij, Gemeentebelangen en VVD stemden tegen.

Terugkijken of vergadering bijwonen?

De volgende commissievergaderingen zijn op woensdag 12 mei 2021. In verband met de coronamaatregelen is het voor publiek niet mogelijk om de vergaderingen fysiek bij te wonen. Wanneer u wenst in te spreken is dat wel mogelijk. Dat kan ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Hiervoor kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@epe.nl.

U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie live volgen via internet én terugkijken op epe.raadsinformatie.nl/live