Namens de omwonenden boden Wil Dieker en Wim van ’t Einde honderden handtekeningen aan Wethouder Scholten van de gemeente Epe aan. Handtekeningen die een weerslag zijn van de weerstand van de buurt over de initiatieven ten aanzien van het Vaassense woningbouwplan Sprenghenparc. De rode draad van de onrust is weergegeven in een open brief, die bij de handtekeningen is gevoegd.

De omwonenden hebben reeds in een vroeg stadium gevraagd naar de plannen van Stichting SprenghenParc. In de verschillende verkiezingsprogramma’s werd er drie jaar geleden al over geschreven. De omwonenden werden echter pas afgelopen mei betrokken bij het project via een webinar. Door de corona-omstandigheden konden veel omwonenden zich echter niet aansluiten bij de bijeenkomsten, ze lieten zich vertegenwoordigen door andere buurtbewoners. Hun vragen werden alsnog schriftelijk ingebracht. Daarnaast hebben veel omwonenden geen uitnodiging voor het webinar ontvangen waardoor ze niet op de hoogte waren van de plannen.

Het webinar leverde echter nog meer vragen op. In juni en juli zijn daarna twee nieuwe informatieavonden georganiseerd, waarin de omwonenden antwoorden probeerden te krijgen op hun vragen en dat is maar deels gelukt.

Waar de gemeente Epe inwonersparticipatie prominent in haar beleid heeft opgenomen hebben de omwonenden er in dit traject niet veel van vernomen. De in mei gepresenteerde plannen zijn nauwelijks aangepast en met de zorgen van de omwonenden is vrijwel niets gedaan. Er zijn inderdaad vragen beantwoord, maar veel van die antwoorden blijven vaag. Een deel van de vragen is overigens ook niet beantwoord of werden door de initiatiefnemers afgedaan als ‘niet relevant’. Er is hierdoor maar weinig draagvlak onder de omwonenden.

Daarnaast zijn de omwonenden geschrokken van de uiting van dhr. Arie van der Aart, die namens de initiatiefnemers meedeelde dat onder meer de gemeente Epe achter de door de initiatiefnemers gepresenteerde plannen staat. Alhoewel de omwonenden ervan uitgaan dat dit bluf is, voelen ze zich door de opstelling van de initiatiefnemers geïntimideerd. De houding roept bij vele buurtbewoners de vraag op waarom hij dat zegt. Deze uitspraken wekken de indruk dat de gemeente meer betrokken is geweest bij de plannen dan de omwonenden weten.

Wethouder Scholten licht het standpunt van de gemeente Epe toe en laat zich bijstaan door Richard van der Velden, projectleider voor de begeleiding van het ontwikkeltraject van Sprenghenparc. Wethouder Scholten geeft aan dat de gemeente een opgave heeft om de komende jaren veel huizen te bouwen om tegemoet te komen aan de vraag naar woonruimte binnen de gemeente. Ook geeft hij aan dat de gemeente Epe het project kansrijk vindt, en dat er eerst een participatietraject met de omwonenden moet worden doorlopen en dat de resultaten hiervan meegenomen zullen worden in de verdere besluitvorming over het plan door het college van Burgemeester & Wethouders.

Na het besluit van het college van Burgemeester & Wethouders over het ontwerp bestemmingsplan wordt dit dan eerst 6 weken ter inzage aangeboden voor inspraak en bezwaar van belanghebbenden. Het staat iedereen vrij om tijdens dit proces zijn of haar stem te laten horen in de verschillende fases. Wethouder Scholten biedt aan om de omwonenden te informeren, als deze inspraakmomenten plaats zullen vinden en neemt daarna de handtekeningen in ontvangst.