Het college heeft onlangs de startnotitie Transitievisie Energie en Warmte vastgesteld. In deze startnotitie wordt de weg beschreven die we bewandelen om aan die transitievisies te komen. Een heldere visie en een concreet uitvoeringsprogramma met bijbehorende middelen is de bedoelde uitkomst.

Kansrijke mix

Maar waarvoor doen we dit? In deze visies moet naar voren komen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van energieopwekking, -besparing en warmtevoorziening in onze mooie gemeente. Welke mix van energie- en warmtevormen zijn voor ons kansrijk en waar beginnen we? Dit willen we graag samen doen. Dus er wordt op dit moment een partner uitgekozen waarmee we op zoek gaan naar antwoorden. Antwoorden die we samen vinden met o.a. inwoners, bedrijven, stakeholders (zoals Triada en Liander), adviseurs en uit data. Een interessant proces waar met de startnotitie het startschot is gegeven om eind 2021 deze visies op tafel te hebben liggen.

Achtergrond

Klimaatconferentie Parijs, Klimaatakkoord, Gelders Energie Akkoord, Cleantech Regio, Regionale Energie Strategie, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Toch valt het een en ander best wel logisch in elkaar. Het begint allemaal bij de conferentie in Parijs: we streven wereldwijd naar 95% reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. In Nederland krijgt dit uitwerking in het Klimaatakkoord, wat eenvoudig gezegd neerkomt op: ‘we moeten van het gas af’. Deze grote uitdaging, waar de weg er naartoe geen rechte lijn is, kunnen we als gemeente niet alleen. Dus kwam er een Gelders Energie Akkoord. Daarnaast werd er een Cleantech Regio opgericht om van elkaar te leren. Bovendien voorzien wij het rijk van een regionale strategie hoe we warmte en energie vraagstukken gaan oplossen.

Energie gaat over alles

Eigenlijk heeft deze energietransitie met bijna alles in ons dagelijks leven wel een link. Van je eerste kop koffie in de ochtend, via de manier waarop je naar je werk gaat, tot het genieten van de omgeving waar je woont. Om alvast wat orde in de chaos te scheppen, hebben we daarom gekozen voor een aantal pijlers. De visies moeten gaan over: wonen; werken; duurzame opwekking; mobiliteit, en over hoe de gemeente zelf een voorbeeld kan zijn. Wat we als aparte pijler laten bestaan is warmte, een te complex onderwerp om samen te voegen met één van de andere pijlers. Gelukkig beginnen we niet bij nul, want op al deze gebieden zijn we al samen met inwoners en bedrijven bezig om een duurzamere gemeente te worden.

Samen

Al die akkoorden en groepen zijn nuttig om de achtergrond en omvang van de energietransitie in te zien, maar uiteindelijk gaat de transitie over de gehele leefomgeving, zelfs tot achter de voordeur. Daarom vinden wij het belangrijk dit samen te doen met onze inwoners, stakeholders, ondernemers en de gekozen partners. Dat doen we op twee niveaus. Het eerste is de wat abstractere transitievisie warmte, waar stakeholders en partners uitgenodigd worden mee te denken en te verkennen. Het tweede niveau wordt ingezet voor de transitievisie energie, want hierbij kunnen we eenieders kennis en bijdrage gebruiken. Het gaat hier om een concretere visie over het opwekken van zonne- en windenergie, waarbij ook landschappelijke inpassing en behoud van biodiversiteit belangrijk is. Maar ook over bijvoorbeeld een ‘besparingsprogramma’ voor meerdere jaren. Want alles wat je niet verbruikt, hoeven we ook niet op te wekken. Samen kom je verder, dus in het komende jaar spreken wij onze inwoners graag hierover.

Hoe nu verder?

Om te komen tot de transitievisie energie en warmte doorlopen we drie fasen. Nu de startnotitie is vastgesteld begint fase een. De eerste fase betreft voornamelijk het verzamelen en ophalen van informatie over alle (technische) mogelijkheden en de specifieke kenmerken die hiervoor nodig zijn. In de tweede fase willen we graag in gesprek met inwoners, bedrijven, stakeholders en mede-overheden. Kortom, deze fase staat in het teken van participatie. Fase drie behelst dan het wegen van de resultaten uit eerdere fasen en het inschatten van de (financiële) haalbaarheid om te komen tot de heldere visie en het concrete meerjarenprogramma als aanzet voor uitvoeringsplannen. Al met al een interessant proces om meer over te lezen en te volgen.

Wilt u meer weten over het proces of deze transitievisie, dan kunt u mailen naar:  duurzaam@epe.nl