De Regionale Energie Strategie (RES)  van de Cleantech Regio gaat een nieuwe fase in. Het afgelopen jaar is de Concept RES met vele betrokken partijen besproken en zijn diverse onderzoeken gedaan. Dit leidde tot een ontwerp van de RES 1.0. Hierin staat dat de regio verwacht 1,07 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken in 2030. De ontwerp-RES 1.0 ligt vanaf 19 april ter inzage. Hiermee biedt de Cleantech Regio de ruimte om wensen en bedenkingen aan te dragen die de kwaliteit van de definitieve RES 1.0 ten goede komen. Definitieve vaststelling door de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de Algemeen Besturen van waterschappen is gepland voor uiterlijk half december 2021. De Cleantech Regio stuurt daarna de RES 1.0 naar het Nationaal Programma RES.

Gezamenlijke ambitie

De RES is een gezamenlijke ambitie en strategie voor onze bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het laat zien hoeveel hernieuwbare energie we willen opwekken in 2030 en waar dat mogelijk is. Gemeenten beslissen over precieze locaties en voorwaarden op lokaal niveau. In hun lokale processen betrekken zij belanghebbenden om zo tot een zorgvuldige afweging te komen.
Ook geeft de RES inzicht in de regionale infrastructuur warmte. Hiervoor brengen we het aanbod en de vraag naar duurzame warmte in beeld en welke kansen er zijn voor ontwikkeling.

Duurzame energieopwekking

Veel inwoners en organisaties vinden het behoud van de landschappelijke waarden van ons gebied zeer belangrijk. Dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwerp-RES 1.0.
Een wijziging in de ontwerp-RES ten opzichte van de Concept RES is de hoeveelheid duurzame energie die we in 2030 denken op te wekken. Die is teruggebracht van 1,23 Terrawattuur (TWh; een eenheid voor hoeveelheid energie) in de Concept RES naar 1,07 TWh in de nieuwste versie. Dit komt doordat uit ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies blijkt dat in ons gebied minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens. De duurzame energie halen we uit wind (0,11 TWh), zonnepanelen op daken (0,51 TWh) en zonnepanelen op land (0,45 TWh).

Inzagetermijn ontwerp-RES 1.0

De ontwerp-RES 1.0 is vanaf 19 april in te zien op www.cleantechregio.nl/res, op de websites van deelnemende gemeenten, waterschappen en de provincie. De inspraaktermijn is van 19 april tot/met 31 mei.