In de gemeenteraad van Epe hebben alle partijen zich tegen Nieuwe Lijn gekeerd. Ze houden Nieuwe Lijn verantwoordelijk voor de kloof tussen gemeente en samenleving, zoals de krant dat samenvatte. Bovendien vinden de Eper partijen dat Nieuwe Lijn geen verantwoordelijkheid wil dragen. Het tegendeel is waar.

De fractie van Nieuwe Lijn is uit de coalitie gestapt omdat de raadsleden zich niet monddood lieten maken door de coalitie. De samenwerkende politieke partijen in Epe eisten dat de raadsleden van Nieuwe Lijn niet langer hun werk op onafhankelijke wijze voor onze samenleving mocht uitvoeren. Daaraan konden en wilden de raadsleden niet voldoen en daarmee ontbrak het vertrouwen in de goede samenwerking. Nieuwe Lijn kon op die basis niet langer deel uitmaken van de coalitie.

Dat oppositiepartijen vervolgens grote woorden spraken was te verwachten, maar dat onze voormalige bondgenoten zich nu zo opstelden was ook voor ons nieuw.

We waren het eens: de bestuursperiode samen voortvarend afronden

Nieuwe Lijn is niet weggelopen voor verantwoordelijkheid. We waren het gezamenlijk eens over de aanpak. Dat Nieuwe Lijn geen nieuwe wethouder zou voordragen was een praktische afweging en geen politieke keuze. Daarvoor was begrip.

In de verklaring (zie bijlage) van begin september 2021 waarover de coalitiepartijen, de wethouders en Nieuwe Lijn het met elkaar eens waren stond:

  1. Nieuwe Lijn draagt in de korte periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geen nieuwe wethouder voor. De inwerkperiode is lang, de inbreng gering en de uiteindelijke kosten hoger dan de opbrengsten;
  2. De zittende wethouders verdelen de werkzaamheden onderling en krijgen formatie-uitbreiding hiervoor;
  3. Nieuwe Lijn blijft het coalitieakkoord volledig steunen en deel uitmaken van onze coalitie in de gemeente Epe.

Dit was onze gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid

Waar Nieuwe Lijn veronderstelde dat deze verklaring met elkaar op 7 september werd vastgesteld en vervolgens gepubliceerd, werden wij verrast met aanvullende eisen. Zo mocht bijvoorbeeld Nieuwe Lijn (als politieke partij!) geen politieke standpunten innemen zonder dat niet eerst alle coalitiegenoten daarin gekend werden. Het belangrijke instrument van amendement (waarbij raadsleden bij meerderheid collegevoorstellen kunnen aanpassen) werd ons ontnomen. In ieder geval bij de ondersteuning van gezinnen met kinderen en de sportverenigingen. (De € 100 regeling per kind, per lidmaatschap die de coalitie wil afschaffen).

Ieder weldenkend mens begrijpt dat Nieuwe Lijn zich niet onder curatele laat stellen.

Nieuwe Lijn blijft zich als grootste partij met 6 zetels in de gemeenteraad van Epe uiteraard onafhankelijk, zelfstandig en actief opstellen voor al onze inwoners, ondernemers, verenigingen en vrijwilligers. Dat is een stuk gemakkelijker geworden nu dankzij de Eper politieke partijen de kloof tussen gemeente en samenleving in één keer is gedicht.

 

Verklaring 7 september 2021 ten behoeve van coalitieoverleg gemeente Epe (niet vastgesteld of verzonden)

De fractie van Nieuwe Lijn draagt in de aankomende, korte periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 geen nieuwe wethouder voor in het college van de gemeente Epe. Dit betreft een praktische afweging en geen politieke keuze.

Ongeacht de deskundigheid en ervaring van een nieuwe kandidaat vraagt een onvermijdelijke inwerkperiode de nodige tijd en extra inspanningen van het college en de ambtelijke organisatie, die juist in deze periode, naast de vele lopende zaken, onder meer volop aan de slag moeten met de begroting 2022 – 2026, de verbeteragenda als resultaat van de QuickScan Lokale democratie en de uitwerking van de lokale coronaregelingen. De inbreng van de nieuwe kandidaat zal daarom gering zijn en uiteindelijk meer kosten dan opleveren.

Hoewel de coalitiepartijen en de wethouders, evenals Nieuwe Lijn, liever met een voltallig college verder wilden is er begrip voor deze situatie. De wethouders hebben ons aangegeven onder deze omstandigheden hun verantwoordelijkheid te willen nemen en de komende maanden de werkzaamheden onderling te verdelen en deze bestuursperiode voortvarend af te ronden. Nieuwe Lijn stelt daarbij voor om de formatie voor de wethouders hiervoor uit te breiden.

Uiteraard blijft Nieuwe Lijn het coalitieakkoord 2018 – 2022 volledig steunen en deel uitmaken van onze coalitie in de gemeente Epe.