2021 16 09 Rapport Periklesinstituut

De burgemeester van Epe heeft onafhankelijk onderzoek laten doen naar aanleiding van een integriteitsmelding tegen twee bestuurders, te weten wethouder Jan Aalbers en oud-burgemeester Hans van der Hoeve. Het Periklesinstituut concludeert in haar rapport: de melding gaat uitgebreid in op mogelijke motivaties van betrokken bestuurders, maar levert daar geen bewijzen voor. Het instituut beoordeelt ze daarom als speculatie. Burgemeester Tom Horn las in de gemeenteraadsvergadering van 16 september een verklaring voor. Hij beschouwt het onderzoek nu als afgerond.

Naar aanleiding van de melding, kort voor de zomer, schakelde burgemeester Horn als eerste het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (CAOP) in, vanwege hun deskundigheid op het gebied van integriteitsonderzoek. De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben een gesprek gevoerd met de melder. Daarnaast zijn de twee betrokken (oud-)bestuurders gehoord. Ook zijn de bekende feiten voor beide meldingen nauwgezet onderzocht. Volgens het CAOP rechtvaardigde de melding vooralsnog geen persoonsgericht integriteitsonderzoek naar beide bestuurders. In het kader van maximale transparantie en zorgvuldigheid is het Periklesinstituut gevraagd om deze conclusie onafhankelijk te toetsen. Het Periklesinstituut is een kennisinstelling voor de parlementaire democratie en helpt gemeentebesturen met het inrichten van integriteitsprocedures. Het kan goed beoordelen of er sprake is van het overtredingen van regels, normen en mores.

Bestuurders deden niets onoorbaars
Het onderzoeksinstituut is glashelder in haar conclusie: ‘Er is geen bewijs of aanleiding te veronderstellen dat de heer Aalbers buiten de verantwoordelijkheden of in strijd met de gedragscode zou hebben gehandeld. Laat staan dat er een aanwijzing zou zijn dat er strafbare feiten zijn gepleegd.’ Het instituut ziet op basis van de aangeleverde stukken ook geen aanleiding tot nader onderzoek. De melding over oud-burgemeester Hans van der Hoeve krijgt de volgende conclusie mee: ‘Voor de beschuldigingen aan zijn adres van machtsmisbruik en onrechtmatig bevoordelen van een projectontwikkelaar bestaat geen bewijs, er zijn geen ongeoorloofde handelingen geconstateerd, noch aanwijzingen dat deze zouden hebben plaatsgevonden.’

Integriteit groot goed
Tom Horn ging in zijn verklaring in de gemeenteraad dieper in op integriteit en de waarde daarvan: “In het openbaar bestuur is het de bedoeling om zuiver en onkreukbaar je werk te doen. Dienstbaar aan de belangen van de gemeente en onze inwoners. Ik sta zeker open voor meldingen van integriteitsschendingen, maar meldingen met een gebrekkige bewijslast beschadigen mensen en brengen het bestuur in lastige posities. Met dit onderzoek beschouw ik deze melding als afgedaan.”

Verklaringen
Oud-burgemeester Hans van der Hoeve geeft een korte verklaring naar aanleiding van de onderzoeksresultaten: “Het is goed dat de gemeente de integriteitsmelding conform protocol, met steun van het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers, heeft behandeld en de conclusie door een onafhankelijk deskundige heeft laten toetsen. De conclusie is duidelijk!” Wethouder Jan Aalbers blijft bij zijn verklaring tijdens de raadsvergadering van 8 juli: “Het is een gefantaseerd verhaal, het is beschadigend en opgeblazen tot een lasterlijk en smadelijk geheel. Daarom zal ik als privé-persoon aangifte doen”.