Op het bestemmingsplan Buitengebied Epe heeft de gemeente Epe in 2018/2019 al een aantal aanpassingen doorgevoerd. Nu doet de gemeente dit voor een aantal andere recreatiewoningen en recreatieparken opnieuw. Ook worden fouten hersteld en regels verduidelijkt of toegevoegd. In de bekendmaking vindt u meer informatie over algemene wijzigingen en adressen waarover het gaat.

In dit bericht leest u een toelichting over de belangrijkste onderwerpen.

Recreatiewoningen met bewoning

Recreatiewoningen zijn bedoeld voor de wisselende verhuur aan recreanten en toeristen. Het is niet toegestaan een recreatiewoning permanent te bewonen. Tegen deze bewoning van recreatiewoningen treedt de gemeente sinds 2005 handhavend op. Dit beleid is in de verschillende bestemmingsplannen van het buitengebied opgenomen. Tegen het bewonen van de recreatiewoningen die al vóór de vaststelling van die eerdere bestemmingsplannen werden bewoond mag de gemeente meestal niet meer optreden. Voor deze recreatiewoningen is een uitzondering gemaakt en geldt het zogenaamde Bewoning onder het Overgangsrecht (BOV-status). In het Herstelplan 2018 staat dat het bij een zestal recreatiewoningen is toegestaan dat deze door de bewoners permanent bewoond mogen worden. Maar er zijn nog 38 recreatiewoningen in het buitengebied die al net zo lang worden bewoond. In dit Herstelplan Buitengebied Epe krijgen deze recreatiewoningen met een BOV-status daarom ook de functieaanduiding ‘wonen’. De hoofdbestemming blijft echter ‘Recreatie – Recreatiewoning’. Het gebruik van deze recreatiewoningen als woning mag door de functie-aanduiding ‘wonen’ voortduren. Als dit gebruik als woning langer dan één jaar wordt onderbroken, dan is alleen het gebruik als recreatiewoning nog toegestaan.

Recreatiewoningen op parken als tweede woning

Ook op recreatieparken geldt dat recreatiewoningen bedoeld zijn voor de wisselende verhuur aan recreanten en toeristen. Daarom geldt voor recreatiewoningen op recreatieparken de eis van bedrijfsmatige exploitatie. Dat betekent dat de beheerder of de eigenaar zelf de recreatiewoningen of het terrein met recreatiewoningen moet verhuren voor wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden. In de regels behorende bij het bestemmingsplan leest u meer over wat het begrip ‘bedrijfsmatige exploitatie’ precies inhoudt. Ook natuurlijke personen, zoals een eigenaar van een recreatiewoning, moet de recreatiewoning verhuren aan wisselende gasten.

In het verleden is een aantal recreatiewoningen op recreatieparken verkocht aan particuliere eigenaren die deze gebruiken als tweede woning. De recreatiewoning wordt dan regelmatig gebruikt door een vaste groep van recreanten die elders wonen. Als dit gebruik als tweede woning al vóór 3 mei 2006 plaatsvond en dit niet gewijzigd is, mag de gemeente Epe de verhuur aan wisselende recreanten en toeristen niet meer vereisen. Met het Herstelplan 2018 heeft een aantal recreatiewoningen op twee recreatieparken daarom een functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – tweede woning’ gekregen. Bij deze recreatiewoningen mag het gebruik als tweede woning blijven bestaan. De eigenaren hoeven de recreatiewoning niet te verhuren aan wisselende gasten. Op vier andere recreatieparken zijn ook recreatiewoningen aanwezig die minstens net zo lang alleen als tweede woning worden gebruikt. Deze recreatiewoningen krijgen daarom ook de functieaanduiding als tweede woning. Het gaat om recreatiewoningen op de parken Remboe Village, Roompot Bospark De Schaapskooi, Vakantiepark De Bosrand en Vakantiepark ’t Hertenkamp.

Spuitvrije zone

Voor de teelt van agrarische producten zijn soms gewasbeschermingsmiddelen nodig. Deze middelen kunnen mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. De gemeente Epe wil omwonenden beschermen tegen deze stoffen. Daarom wordt het verboden om binnen 50 m van de verblijfsplaatsen van mensen met gewasbeschermingsmiddelen te spuiten. Een boer of tuinder kan verzoeken om een kleinere afstand voor deze spuitvrije zone. Hij moet daarvoor een onderzoek overleggen dat het spuiten geen risico oplevert. Op basis van het onderzoek kunnen burgemeester en wethouders een kleinere afstand voor bespuitingen van landbouwpercelen tot gevoelige functies toestaan. Het college verleent hiervoor dan een omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels.

Overige wijzigingen

In dit herstelplan staan diverse correcties en verbeteringen:

  • Feitelijk bestaande situaties zijn vastgelegd, waardoor onjuistheden zijn gecorrigeerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bestaande, vergunde schuren of delen van andere gebouwen buiten een bestemmingsvlak. Met het verschuiven van het bestemmingsvlak komen deze gebouwen binnen de grenzen te liggen.
  • Omgevingsvergunningen zijn opgenomen die de afgelopen jaren verleend zijn. De bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn daarmee makkelijker terug te vinden. Datzelfde geldt voor sommige aanduidingen of bestemmingen uit vorige plannen die niet waren overgenomen. Deze fouten worden in dit plan hersteld. De adressen en locaties waar het om gaat staan vermeld in de bekendmaking.
  • Enkele regels in het bestemmingsplan waren niet geheel duidelijk. Deze regels zijn aangepast en verduidelijkt. Ook vastgestelde regels in ander beleid wordt nu opgenomen in dit bestemmingsplan. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het innemen van een standplaats voor bijvoorbeeld een snackwagen. Dit is geregeld binnen de beleidsnotitie Standplaatsen. Binnen de verkeersbestemmingen van dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid voor het innemen van een standplaats opgenomen. De provincie heeft in de Omgevingsverordening Gelderland een boringsvrije zone opgenomen. Deze zone voorkomt dat de beschermende kleilaag bij het drinkwaterwingebied ten noordwesten van Epe wordt doorboord, waardoor vervuiling van drinkwater zou kunnen ontstaan. Deze boringsvrije zone is opgenomen in dit herstelplan.
Meer informatie

Op www.ruimtelijkeplannen.nl leest u meer over dit Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 28 januari 2021 gedurende zes weken. Als u een zienswijze wilt indienen, kan dit tot en met 10 maart 2021. Heeft u na het lezen van het plan nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Brouwer van de gemeente Epe via telefoonnummer 14 0578.