De gemeenteraad van Epe heeft gisteravond de Programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. In deze begroting is ruim € 5 miljoen vrijgemaakt voor het opvangen van de effecten van de coronacrisis. Een amendement over vliegveld Lelystad werd met 19 tegen 3 stemmen aangenomen. Ook nam de raad met 12 tegen 10 stemmen een motie aan over de betaling van de reinigingsheffing.

Huishoudboekje

Een van de belangrijkste onderwerpen waar de gemeenteraad over besluit is de gemeentelijke begroting. Hierin staat hoeveel geld er bij de gemeente binnen komt en waar dit geld aan wordt uitgegeven. Op maandag 9 en donderdag 12 november heeft de raad over dit ‘huishoudboekje’ vergaderd.

Bijzondere omstandigheden

De begroting werd in bijzondere omstandigheden gepresenteerd. Met veel onzekerheden door de coronacrisis en onzekerheid op langere termijn, omdat de gemeente Epe minder geld uit het Gemeentefonds ontvangt. De begroting is sluitend voor de eerste drie jaar. Per 2024 wordt een structureel tekort verwacht van ongeveer € 1 miljoen, op te vangen via nog te nemen (aanvullende) maatregelen.

Vliegveld Lelystad

Het CDA diende met brede ondersteuning een amendement in voor (mede) financiering van een nader ecologisch onderzoek naar vliegveld Lelystad. Deze zogeheten ‘passende beoordeling’ moet vaststellen of dit vliegveld zonder aantasting van de natuur kan worden geopend. Ook roept dit amendement het college op om voor de uitvoering van dit onafhankelijk onderzoek zoveel mogelijk steun te zoeken bij andere gemeenten. Alleen de fractie SGP-CU stemde tegen het voorstel om hiervoor € 10.000 te reserveren.

Reinigingsheffing

Het CDA diende ook een motie in over de reinigingsheffing. Met hierin het verzoek aan het college om het mogelijk te maken dat deze heffing door middel van een voorschot kan worden betaald. De fracties van CDA, D66, PvdA, SGP-CU en VVD steunden dit voorstel. Epe Liberaal, Gemeentebelangen, GroenLinks en Nieuwe Lijn stemden tegen.

Terugkijken

Wilt u weten over welke punten de gemeenteraad nog meer heeft vergaderd en hoe daarover is beslist? U kunt beide vergaderingen terugkijken via  epe.raadsinformatie.nl/live.  Ook zijn hier de ingediende moties en amendementen en de uitgesproken teksten van de algemene beschouwingen terug te vinden.

Zie voor de volledige ingediende begroting  https://epe.begrotingonline.nl/programmabegroting-2021—2024.