Foto: Gemeente Epe/Joop Luimes

Het college van burgemeester en wethouders heeft de perspectiefnota van de gemeente Epe 2020-2023 klaar. De nota wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college van B&W rapporteert met de perspectiefnota ieder voorjaar aan de gemeenteraad welke belangrijke maatschappelijke, bestuurlijke en financiële ontwikkelingen op de gemeente afkomen en van invloed zijn voor het opstellen van de programmabegroting later dit jaar.


Financiële uitdagingen vragen maatregelen

Wethouder Robert Scholten, verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën: “Het positieve financiële beeld dat we eerst hadden, moeten we helaas bijstellen. We zien een aantal financiele uitdagingen ontstaan. Er zijn een aantal tegenvallers zoals de tekorten op jeugdzorg en minder rijksgeld voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Ook zien we stijgende kosten op diverse terreinen zoals in het onderhoud van wegen en groen en bij de verwerking van afvalstromen. Dit alles is voor ons college aanleiding om enkele richtinggevende uitspraken te vragen voor het financieel beleid. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren wel ruime buffers ingebouwd om deze tegenvallers op te vangen.”

 College vraagt raad om richtinggevende uitspraken

  • Het college stelt de raad voor om de bestaande reserve voor onderwijshuisvesting verder aan te vullen. Voor het realiseren van de toekomstige plannen voor onderwijshuisvesting zijn voldoende financiële middelen nodig.
  • De uitvoering van het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer door PlusOV laat een kostenstijging zien. Het college stelt de raad voor om naast kosten beheersende maatregelen ook de financiering van de uitvoering te betrekken bij de voorbereiding van de begroting.
  • De Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) heeft een structureel tekort in de begroting en meerjarenbegroting. De raad wordt voorgesteld om naast bijsturingsmaatregelen ook de financiering van de Veiligheidsregio te betrekken bij de voorbereiding van de begroting.
  • Door rijksbezuinigingen kan Lucrato de taken vanuit de Wet sociale werkvoorziening niet meer kostendekkend uitvoeren. Het college stelt de raad voor om naast extra maatregelen ook de financiering van Lucrato te betrekken bij de voorbereiding van de begroting.

Overige ontwikkelingen

In deze perspectiefnota staan verder een aantal ontwikkelingen beschreven, waar de gemeente Epe de komende jaren ook mee te maken krijgt. De verandering van het klimaat, zoals door droogte, zorgt voor meer onderhoudskosten aan groen en wegen. Ook worden gemeenten geconfronteerd met stijgende kosten voor verwerking van de afvalstromen.

Besluitvorming

Op donderdag 6 juni staat de perspectiefnota op de agenda van de raadscommissie. Vervolgens neemt de gemeenteraad op donderdag 20 juni een besluit over de perspectiefnota 2020-2023.

De perspectiefnota vindt u op www.epe.nl > Actueel.