College van B&W Epe “Begroting 2021 – 2024: Investeren in de toekomst”

door | okt 8, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

 

Donderdag 8 oktober presenteerde het college van B&W de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2021-2024. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting staat hoeveel geld er bij de gemeente binnen komt en waar dit geld aan wordt uitgegeven. Het college heeft deze begroting aan de gemeenteraad overhandigd. Op donderdag 12 november neemt de raad een besluit over deze begroting en stelt deze vast. In dit persbericht staan de belangrijkste punten uit de begroting.

Een begroting in onzekere tijden

De gemeenteraad ontvangt een begroting in uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de coronacrisis. Met veel onzekerheden hierdoor, maar ook onzekerheid op de langere termijn doordat we als gemeente minder geld ontvangen van het Rijk vanuit het Gemeentefonds.

Voor de eerste drie jaar is de begroting sluitend. Ingaande 2024 ontstaat naar verwachting een structureel tekort van € 1 miljoen. Maatregelen zullen in de toekomst nodig zijn om dit tekort op te heffen. Deze begroting speelt op deze uitzonderlijke situatie in. Dit keer geen budget voor nieuwe beleidsinitiatieven, maar een begroting die gebaseerd is op voortzetting van bestaand en reeds voorgenomen beleid.

Opvangen effecten coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving en vraagt veel inzet van ons allen om haar het hoofd te bieden. Forse uitgaven zijn nodig om de effecten van de coronacrisis op te vangen. Binnen de begroting is daarvoor een bedrag vrijgemaakt van ruim € 5 miljoen.

Met dat bedrag is het mogelijk om maatregelen te nemen om de periode met coronabeperkingen te overbruggen en te werken aan het herstel daarna. Met deze begroting is het ook mogelijk om daar waar nodig ondersteuning te kunnen bieden aan mensen, organisaties en bedrijven. Dit wordt nog nader uitgewerkt in een uitwerkingsplan. Het beschikbare bedrag biedt de ruimte om te investeren in de toekomst.

Een degelijke basis

Het blijft dankzij deze begroting mogelijk om uitvoering te geven aan ons collegeprogramma en te blijven werken aan belangrijke maatschappelijke opgaven. Waaronder de transformatie van de zorg, de energietransitie en het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Ook krijgen de activiteiten voor de invoering van de Omgevingswet een vervolg, evenals de activiteiten gericht op inwonerparticipatie en communicatie.

Voldoende flexibiliteit

Robert Scholten, wethouder financiën: “Er zit in de begroting voldoende (financiële) flexibiliteit om in te kunnen spelen op de onzekerheden en risico’s. Samen gaan we de uitdagingen van deze tijd aan en investeren we in de toekomst!”

Waar vindt u de begroting?

Zie voor de volledige begroting:  https://epe.begrotingonline.nl/programmabegroting-2021—2024 of de meegestuurde Pdf-bijlage.

Hoe is de begroting gemaakt?

De basis van deze begroting ligt met name in het nieuwe coalitieakkoord en de activiteiten uit het collegeprogramma 2018-2022. Daarnaast de Toekomstvisie Epe 2030 en enkele beleidskaders.

Wanneer wordt de begroting behandeld?

Op donderdag 29 oktober staat de begroting op de agenda van de raadscommissie. Dan kan iedereen inspreken. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 9 november en donderdag 12 november. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast.

Laatste nieuws

Agenda

Met dank aan onze sponsoren: