Afgelopen week is onrust ontstaan over de manier waarop in onze gemeente de eikenprocessierups wordt bestreden. Verschillende inwoners hebben daar vragen over gesteld. Eind vorige week is in reactie hierop besloten deze werkzaamheden tijdelijk op te schorten.

Gezondheid

De eikenprocessierups wordt bestreden in het belang van onze gezondheid. Veel voorkomende klachten bij aanraking van brandharen van deze rups zijn: rode jeukende bultjes op de huid, geïrriteerde ogen en kortademigheid. Het is daarom verstandig om deze rups tijdig te bestrijden.

Piek in overlast

Vorig jaar werden we geconfronteerd met een piek in de overlast. Daarom is besloten de eikenprocessierups dit jaar nog intensiever dan voorgaande jaren te bestrijden. Hiervoor is in samenwerking met onder meer de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) een plan van aanpak opgesteld. Ook hebben we met verschillende andere gemeenten kennis en ervaring uitgewisseld over toegepaste bestrijdingsmethoden.

De eikenprocessierups kan veilig met het biologische sproeimiddel Xentari worden bestreden. We doen dit volgens de richtlijnen die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opgesteld. We richten ons daarbij vooral op plekken waar veel mensen komen, waaronder winkelcentra, woningen, populaire fiets- en wandelroutes en recreatiebedrijven.

Minder nesten

Onderzoek heeft uitgewezen dat Xentari een effectief bestrijdingsmiddel is. Met als zichtbaar resultaat: minder en kleinere nesten. Dit jaar worden ongeveer 10.000 bomen in onze gemeente met Xentari besproeid, bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Zo proberen we de schade door de eikenprocessierups te beperken.

We houden bij de uitvoering van de werkzaamheden nadrukkelijk rekening met fauna in de bomen. Voorafgaand aan spuitwerkzaamheden wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er broedvogels aanwezig zijn. Is dat het geval, dan wordt er volgens de strikte voorschriften van de Wet Natuurbescherming gewerkt.

Andere methoden

Daarnaast proberen we de rups waar mogelijk op natuurlijke wijze te bestrijden. Bijvoorbeeld door het vergroten van de biodiversiteit. Zo worden er op verschillende plekken in onze gemeente akkerranden ingezaaid met een kruidenmengsel. De bloeiende planten trekken  insecten aan die een natuurlijke vijand zijn van de eikenprocessierups. Ook worden er nestkastjes opgehangen in bomen die we beheren. Particulieren kunnen zo’n kastje van de gemeente krijgen. Zij trekken mezen en andere zangvogels aan die graag eikenprocessierupsen eten.

Een andere bestrijdingsmethode die we toepassen is het wegzuigen van brandharen. Onze inzet is en blijft: meerdere – en elkaar aanvullende – bestrijdingsmethoden inzetten.

Vragen

Er zijn meerdere vragen gesteld over vorige week uitgevoerde werkzaamheden. Waaronder het bespuiten van bomen op  doodlopende zandpaden, bomen langs akkers met bloemenmengsels en op plekken waar nestkastjes hangen. Ook zijn er kritische opmerkingen gemaakt over de besproeiing van bomen op Koningsdag.

We hebben deze vragen en opmerkingen besproken met uitvoerder Axent Groen. We hebben geconstateerd dat er op sommige plekken onvoldoende rekening is gehouden met de wind en de aanwezigheid van mensen op de openbare weg. Ook is het achteraf geen goede keus geweest om juist op Koningsdag besproeiingen uit te voeren in het buitengebied. Daarnaast is er een aantal bomen besproeid waarin de eikenprocessierups geen nesten maakt. Dit betreuren wij. En we hebben maatregelen getroffen om deze (inschattings)fouten een volgende keer te voorkomen.

Hervat 

De bestrijdingswerkzaamheden worden maandag 11 mei hervat.