Donderdag 24 januari vergaderde de gemeenteraad weer. Wat is er zoal besloten?
• De raad heeft zonder verdere gedachtewisseling besloten om geen zienswijze in te dienen op de eerste wijziging van de begroting 2019 van Tribuut belastingsamenwerking.

• Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Epe” was beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een aantal beroepen gegrond verklaard en enkele onderdelen van het plan vernietigd. De raad heeft, met alleen de stem van het raadslid van Gemeentebelangen tegen, een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de vernietigde plandelen, waarbij de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. Zonder steun van de raadsleden van GroenLinks en PvdA heeft de raad een motie aanvaard om het college te laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn de huidige bewoners van recreatiewoningen een beperkte uitbreiding van hun woning toe te staan.

• De raad heeft besloten om de beleidsregel Plussenbeleid Epe vast te stellen. De raadsleden van de fracties D66, GroenLinks en PvdA hebben tegen het voorstel gestemd.

• Het betreft een beleidsregel waarin is vastgelegd hoe de gemeenteraad bij uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderijtak uitvoering geeft aan het provinciale plussenbeleid zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening Gelderland. Een amendement en een motie die beoogden de beleidsregel nog wat aan te scherpen kregen onvoldoende steun.

• De gemeenteraad heeft besloten om één integraal beleidsplan vast te stellen voor het Sociaal Domein, waarin aandacht is voor de ondersteuning en zorg van jongeren, volwassenen, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het beleidsplan is er één kader is voor de invulling van ons Sociaal Beleid, dat zich richt op de groep inwoners die in meer of mindere mate ondersteuning nodig heeft. De motie die het college opriep om een plan op te stellen om maatwerk te bieden voor een speciale doelgroep, te weten inwoners met niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische stoornissen en dementie, is niet overgenomen. De motie kreeg slechts steun van de 8 stemmen van raadsleden van de fracties VVD, D66, de Dorpspartij, GroenLinks en Gemeentebelangen en is daarmee verworpen.