De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurd in de gemeente Epe. Iedere week vergaderd het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Resultaten cliëntervaringsonderzoek 2019 Wmo en Jeugd (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om kennis te nemen van de cliëntervaringsrapporten Jeugd en Wmo 2019, in te stemmen met de verbeterpunten en acties Jeugd en Wmo en de resultaten van de enquêtes vrij te geven voor publicatie.

Daarnaast wordt de raad geïnformeerd middels een informatienota.

Leefbaar en veilig
Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet Zorg en Dwang (Portefeuillehouders: burgermeester  Ir. H. van der Hoeve MP & wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om het in ontvangst nemen van meldingen in het kader van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg te beleggen bij GGNet.

Ruimte en wonen
Exploitatieplan Oosterhof-Zuid, herziening 2019 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen het “Exploitatieplan Oosterhof Zuid, herziening 2019” vast te stellen.

Herontwikkeling pand Sint Antonieweg 5 en 7 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de transformatie van het pand aan de Sint Antonieweg 5 en 7 in Epe als een kansrijk initiatief te beschouwen en in te stemmen met de anterieure overeenkomst (niet openbaar) ten behoeve van de transformatie van het pand.

Bedrijvigheid
Verordeningen Bedrijveninvesteringszones (BIZ) centrum Epe en Vaassen – wijzigingen (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten enkele wijzigingen aan te brengen in de Verordening bedrijveninvesteringszone ondernemers kern Epe 2020 en de Verordening bedrijveninvesteringszone vastgoed kern Vaassen 2020. De gewijzigde verordeningen worden ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Weer aan het werk
Uniformering SROI (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om zich te conformeren aan een eenduidige werkwijze voor toepassing van social return bij inkoop- en aanbestedingstrajecten (SROI). De afspraken voor de uniformering worden vastgelegd in een convenant met deelnemende partijen. Binnen een periode van 12 maanden zullen de vereiste interne processen voor beleid en uitvoering worden ingeregeld.

Bestuur en organisatie
Vaststellen 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tribuut belastingsamenwerking (Tribuut) vastgesteld.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend