De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Inzet transformatiemiddelen 2021 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
De transformatiemiddelen zijn bedoeld om de transformatie in het sociaal domein te realiseren. Het college heeft besloten de transformatiemiddelen in te zetten voor activiteiten die bijdragen aan de transformatieagenda. In 2021 worden onder andere de pilot Buurtpunt, de pilot OJA (onderwijs jeugd arrangement) en het project de Eper Route (normaliseren in het jeugddomein) gefinancierd.

Reizen van en naar vaccinatielocaties (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten dat inwoners met een WMO vervoersindicatie gratis kunnen reizen van en naar de GGDvaccinatielocaties met PlusOV.

Zorg en opvang
Weer aan het werk

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe en de concept Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2017 (tweede wijziging) (Portefeuillehouder: wethouders C.M. de Waard – Oudesluijs MSc en E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de concept Verordening en beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp en de concept Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2017 (tweede wijziging) en deze voor inspraak vrij te geven voor een periode van 6 weken.

Ruimte en wonen
Vaststelling wijzigingsplan Arkemeenseweg te Oene (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het wijzigingsplan Arkemeenseweg te Oene ongewijzigd vast te stellen. Het wijzigingsplan voorziet in het vergroten van het maximum bebouwd oppervlak met 30% ten behoeve van de uitbreiding van een reeds aanwezige loods.

Voorbereidingskrediet ontwikkeling ’t Slath (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de ontwikkeling van woningbouw in plangebied ’t Slath in Epe.

Beslissing op bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning gegrond te verklaren. Verder is besloten om het besluit van 01 juli 2020 in stand te laten, maar met een aanpassing van de motivering en de grondslag van het besluit (Eekweg te Epe).

Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevingsvergunning gegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten onder een nadere motivering (Rutgershof te Epe).

Vragen fractie Gemeentebelangen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie Gemeentebelangen heeft vragen inzake het pand Eperweg 31 ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie CDA (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie CDA heeft vragen inzake het fietspad langs de Apeldoornseweg ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Epe op orde
Vaststelling concept ontwerpplan herinrichting Hoge Weerd fase 3 in Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten het concept ontwerpplan voor de herinrichting van de Hoge Weerd fase 3 in Epe vast te stellen en deze voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Duurzaamheid
Bezwaren tegen belastingverordening (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Er zijn bezwaren ingediend tegen de tarieven afvalinzameling. Daartegen is geen bezwaar mogelijk. Het college stelt de raad voor om de bezwaren niet inhoudelijk te behandelen en om de afhandeling van dergelijke bezwaren in de toekomst ambtelijk te doen.

Toezicht en handhaving
Bezwaarschrift tegen dwangsombeschikking (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het bezwaar tegen een dwangsombeschikking af te wijzen. Deze dwangsombeschikking is genomen tegen twee bouwwerken die zonder vergunning zijn geplaatst (Jagtlustweg te Epe)

Bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft conform het advies van de commissie Bezwaarschriften besloten om het bezwaarschrift tegen een dwangsombesluit ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. In het dwangsombesluit wordt gelast om het niet recreatieve verblijf in een recreatieverblijf te staken (Hanendorperweg te Emst).

Bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren

Bestuur en organisatie
Vergoeding stembureauleden, voorzitters en tellers (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om binnen de bezetting van het stembureau 3 rollen te onderscheiden en om de vergoeding daarvoor vast te stellen op € 150,00 voor de dagvoorzitter, € 100,00 voor het stembureaulid en € 50,00 voor de teller.

Verkiezingen Tweede Kamer der Staten Generaal 2021 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal 2021 aan te wijzen de reguliere en vroegstemlokalen, het inleverpunt briefstemmen en de tellocaties van het vroegstemmen en het briefstemmen. Voor de tellocaties en de briefstembureaus zijn ook de tijden van de vooropening en het tellen vastgesteld.

Tevens heeft het college besloten de projectleiders Verkiezingen te mandateren om plaatsvervangende stemlokalen aan te wijzen wanneer de situatie rondom COVID19 dat op het laatste moment noodzakelijk maakt.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend