De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Actief in Epe
Verlengen uitstel van betaling huurders gemeentelijke accommodaties (Portefeuillehouders: wethouders drs. B.J. Aalbers en R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de verleende uitstel van betaling voor huurders van gemeentelijke accommodaties (gebouwen en terreinen) met een huurbedrag van € 500,- of hoger per maand, die als gevolg van de corona maatregelen (deels) gesloten zijn, te verlengen voor de periode 1 januari tot tenminste 1 juli 2021.

Ruimte en wonen
Intrekken pilot overbruggingshuisvesting en vaststellen beleidsregel ‘schrijnende situaties gemeente Epe’ (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de pilot overbruggingshuisvesting in te trekken en de beleidsregel ‘schrijnende situaties gemeente Epe’ vast te stellen.

Lees hier meer over deze beleidsregel.

Vragen fractie CDA (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie CDA heeft vragen ingediend over de aula van de begraafplaats Norelbos. Het college stelt de antwoorden vast.

Duurzaamheid
Vaststelling PvA Transitievisie Energie en Warmte (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten in te stemmen met het Plan van Aanpak, de Startanalyse en de Stakeholderanalyse van de Transitievisies Energie en Warmte.

Contra-expertise Epe (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken om medewerking op korte termijn te verlenen aan het gezamenlijk uitvoeren van een Gelderse contra expertise naar de vergunning Wet natuurbescherming en de passende beoordeling in het kader van het luchthavenbesluit van Vliegveld Lelystad – voor heel Gelderland.

Bedrijvigheid
Opdrachtverlening nieuw actieprogramma Economische Visie (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om Panteia opdracht te verlenen om een nieuw actieprogramma bij de Economische Visie te maken. Deze opdracht wordt bekostigd uit het budget behorend bij de Economische Visie

Weer aan het werk
Prestatieafspraken Werkbedrijf Lucrato 2021 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om de prestatieafspraken tussen gemeente Epe en het Werkbedrijf Lucrato voor 2021 vast te stellen en de raad hierover te informeren door middel van een informatienota.

WMO abonnementstarief (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten de pilot, gestart op 1 januari 2020, waarbij inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum geen WMO abonnementstarief hoeven te betalen voor een WMO voorziening, voor de duur van 1 jaar te verlengen (tot en met 31 december 2021). Hiervoor € 30.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de post Minimabeleid (662600). In het jaar 2021 een evaluatie uit te voeren. De raad te informeren over deze regelingen conform de raadsinformatienota.

Bestuur en organisatie
Invoering rechtmatigheidsverantwoording (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college stelt de gemeenteraad voor om:
• Voor de rechtmatigheidsverantwoording door het college (ingaande 2021) als uitgangspunt te kiezen voor de (wettelijk minimale) ‘variant small’.
• De tolerantiegrens voor fouten en onzekerheden t.a.v. de rechtmatigheid vast te stellen op maximaal 1% respectievelijk 3% van de begrote totale lasten.
• De rapporteringstolerantie voor de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen op 10% van de tolerantiegrenzen voor fouten resp. onzekerheden.

 

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend