De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Exploitatiesubsidie Buurtpunt (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om een subsidie te verlenen aan vier Buurtpuntlocaties, De Klaarbeek te Epe, De Speulbrink te Vaassen, Buitenplaats de Poel te Vaassen en De Keizershof te Oene. Een Buurtpuntlocatie is de doorontwikkeling van dagbesteding naar een algemene voorziening en is onderdeel van de transformatieagenda sociaal domein.

Samenwerkingsagenda Zorglandschap 2021-2023 (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de Samenwerkingsagenda Zorglandschap 2021-2023 vast te stellen. Dit is een Samenwerkingsagenda waarin zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeenten van de regio’s Oost Veluwe en Midden-IJssel samenwerken op het gebied van ouderenzorg, GGZ in de wijk en preventie. Ook is besloten om de eenmalige bijdrage van de VNG van € 10.000,- in te zetten ter dekking van de gezamenlijke opgaven en de vorming van de Bestuurlijke Alliantie Integrale Ouderenzorg. De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels een informatienota.

Vragen fractie Nieuwe Lijn (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
De fractie Nieuwe Lijn heeft vragen inzake stop de carrousel van de jeugdzorg ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Zorg en opvang
Ruimte en wonen

Ontwerp Woonzorgagenda (Portefeuillehouders: wethouders C.M. de Waard – Oudesluijs MSc en R.A.J. Scholten)
Het college heeft ingestemd met het ontwerp Woonzorgagenda en deze wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In de Woonzorgagenda staat het beleid dat de gemeente Epe gaat inzetten om ‘wonen en zorg’ voor nu en in de toekomst goed te organiseren.

Ruimte en wonen
Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ ongegrond te verklaren maar het weigeringsbesluit wel nader te motiveren.

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2020 van de gemeente Epe. Voorliggend herstelplan voorziet erin om voor vergelijkbare recreatiewoningen en recreatieparken gelijke en gelijkluidende regelingen vast te stellen. Tevens worden omissies uit het bestemmingsplan Buitengebied Epe uit 2017 hersteld en wordt aandacht besteed aan enkele moties van de gemeenteraad. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging.

Weer aan het werk
Instemming met de het verzoek tot overstap arbeidsmarktregio van de gemeenten Nunspeet en Elburg per 1 januari 2022 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de overstap naar een andere arbeidsmarktregio van de gemeenten Nunspeet en Elburg per 1 januari 2022 en uiterlijk 21 januari 2021 het besluit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van FactorWerk. .

Bestuur en organisatie
Afdelingsplannen 2021 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het opnemen van een bedrag voor langdurig ziekte in de eerste voortgangsrapportage voor de uitwerking van de afdelingsplannen. In de afdelingsplannen geeft de ambtelijke organisatie aan hoe uitvoering wordt gegeven aan reguliere werkzaamheden, de in de programmabegroting geplande (bestuurlijke) activiteiten en overige (interne) projecten

 

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend