De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Beschikbaarstelling middelen renovatie basisschool de Krugerstee Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om een krediet ad. € 2.433.630,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie basisschool de Krugerstee Vaassen.

Ruimte en wonen
Grondprijzennota 2021 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de Grondprijzennota 2021 vast te stellen en de nota door bijgaande informatienota de raad ter kennisname aan te bieden.

Epe op orde
Aanleg haltehavens nieuwe bushalte Tongerenseweg (nabij Gagelstraat) in Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten tot aanleg van twee haltehavens ten behoeve van de nieuwe bushalte Tongerenseweg (nabij Gagelstraat) in Epe.

Toezicht en handhaving
Innovatieve coöperatie (Portefeuillehouders: wethouders drs. B.J. Aalbers en E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met eenmalig een bijdrage van € 16.800 voor een periode van 4 jaar, onder voorbehoud van een bijdrage uit de Regiodeal. Het gemeentelijke bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de Clean Tech Regio voor het opzetten van een Innovatieve Coöperatie, om agrariërs en agro-food MKB-ers te stimuleren en te faciliteren innovaties te realiseren.

Weer aan het werk
Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek om herziening van een besluit van 8 juli 2016, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft een bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke afwijzing van bijzondere bijstand voor de kosten van fysiotherapie ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten.

Bestuur en organisatie
Managementletter 2020 (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft kennis genomen van de managementletter 2020 en de verdeling van de acties daaruit over de ambtelijke organisatie. Tevens heeft het college besloten deze beide documenten ter kennisname aan te bieden aan de commissie Planning en Control.

Wijziging bevoegdhedenlijsten (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten de bevoegdhedenlijsten Ondersteuning, Algemeen, Ruimte en Samenleving behorende bij het bevoegdhedenbesluit Burgemeester 2016 en het bevoegdhedenbesluit college 2016 in te trekken en de nieuwe bevoegdhedenlijsten vast te stellen. Het besluit treedt een dag na de bekendmaking in werking.

 

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend