De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Vaststelling jaarverslag leerplicht en RMC ( Regionaal Meld -en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten 2019/2020 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het jaarverslag leerplicht en RMC 2019/2020 vast te stellen en informeert de gemeenteraad hierover via een informatienota. Het jaarverslag bevat cijfers over het schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en de uitgevoerde interventies.

De meerjarenbegrotingen 2021-2025 van Stichting Proo Noord- Veluwe en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten kennis te nemen van de meerjarenbegrotingen 2021-2025 van Stichting Proo Noord Veluwe en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe en hebben de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een informatienota.

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten gebruik te maken van de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. Deze uitkering wordt ingezet om de huur van Sport- en Dorpscentrum Vaassen over 2020 kwijt te schelden tot maximaal het uitgekeerde bedrag van de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Weer aan het werk

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe 2021 en Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2017 (2de wijziging) (Portefeuillehouders: wethouders C.M. de Waard – Oudesluijs MSc en E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Epe en de Verordening tot wijziging van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Epe 2017 (2de wijziging) en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Actief in Epe
Notitie subsidieverlening voor professionele organisaties 2022 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om de Notitie subsidieverlening voor professionele organisaties 2022 vast te stellen en heeft daarmee ingestemd met een indexering van 1,7 % voor 2022.

Zorg en opvang
Begroting 2022-2025 PlusOV (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2022-2025 PlusOV. Daarnaast biedt het college de kadernota, jaarrekening 2020 PlusOV en klanttevredenheids onderzoek leerlingenvervoer
ter kennisgeving aan de raad aan.

Leefbaar en veilig
Preventie natuurbranden recreatiegebieden (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten in te stemmen met het opnieuw instellen van een stimuleringsbijdrage voor recreatieondernemers om het risicobewustzijn bij deze ondernemers te vergroten en daarmee natuurbranden te voorkomen.

Ruimte en wonen
Omgevingsschets gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder M.P. Wiersinga)
Het college heeft besloten de omgevingsschets vrij te geven om daarover in gesprek te gaan met de samenleving. In de schets komt alle inhoud die voor onze gemeente belangrijk is integraal samen en daarmee vormt zij de koers voor het behoud en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Alle informatie (participatie opbrengst, wet- en regelgeving, rijk- en provinciaalbeleid, gemeentelijk beleid) is samengebracht tot één samenhangend verhaal.

Ruimte en wonen
Duurzaamheid

Ontwerp-RES 1.0 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten in te stemmen met de ontwerp RES 1.0 Cleantech regio en deze vrij te geven voor inspraak. Tevens besluit zij de raad te informeren over de ontwerp RES 1.0 en het proces dat wordt doorlopen.

Ongegrondverklaring van een bezwaarschrift (Portefeuillehouder: wethouder M.P. Wiersinga)
Het college heeft overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften besloten om een bezwaarschrift tegen een verleende omgevings vergunning voor de ‘activiteit kappen’ aan de Achterste Molenweg in Epe ongegrond te verklaren.

Epe op orde
Definitieve vaststelling aanvullende verkeersmaatregelen Officiersweg te Epe (Portefeuillehouder: wethouder M.P. Wiersinga)
Het college heeft besloten de inspraaknota vast te stellen, de verkeersmaatregelen op de Officiersweg definitief vast te stellen en het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Bedrijvigheid
Onderzoek toeristenbelasting (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten de aanbevelingen uit het rapport ‘herinrichting toeristenbelasting gemeente Epe’ grotendeels over te nemen.

Het college wil geen registratie en aanmeldplicht opnemen en wel onderscheid in tarieven invoeren voor overnachten in een eigen kampeermiddel en overige overnachtingen. Dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd voor besluitvorming.

Weer aan het werk
Onderzoeksopdracht schuldhulpverlening (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de onderzoeksopdracht voor een onderzoek naar schuldhulp verlening. Door vele wets- en beleidswijzigingen wordt het werk op het terrein van schuldhulpverlening steeds complexer. De gemeente Epe heeft daarom in 2021 een onderzoek gepland naar de uitvoering van schuldhulp verlening.

Bestuur en organisatie
Frauderisico inventarisatie 2020 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten kennis te nemen van de frauderisico inventarisatie 2020.
Mocht u vragen hebben over de openbare besluiten van het college van B&W. Dan kunt u daarvoor het beste contact opnemen met de gemeente Epe. Dan kan voorbeeld via een e-mail bericht.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)