De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Actief in Epe
Zorg en opvang
Leefbaar en veilig
Weer aan het werk

Evaluatie sociale agenda (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om de aanpak voor de evaluatie en actualisatie van de Sociale Agenda 2015 – 2021 vast te stellen.

Opgroeien in Epe
Jeugdactiviteiten stimuleringsfonds corona (Portefeuillehouders: wethouders drs. B.J. Aalbers, C.M. de Waard – Oudesluijs MSc en E. Visser)
Het college heeft besloten om € 5.000,- subsidie te verlenen aan Koppel-Swoe voor jeugdactiviteiten in de meivakantie 2021. Dit vooruitlopend op het beleidskader Stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur.

Zorg en opvang
Resultaten aanvullende diepte interviews cliëntervaringsonderzoek 2020 Wmo en Jeugd (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten kennis te nemen van de resultaten van de verdiepende interviews Wmo en Jeugd 2020. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd middels een informatienota.

Ruimte en wonen
Ontwerp Wijzigingsplan Jagtlustweg 6 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Jagtlustweg 6 te Epe. Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een agrarische bouwkavel in een burgerwoning. Het ontwerp wijzigingsplan wordt nu vrijgegeven voor inzage.

Vragen fracties D66, Epe Liberaal en VVD (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fracties D66, Epe Liberaal en VVD hebben vragen ingediend inzake vergunningverlening voor de Woonzorgunie Veluwe (WZU) voor het bouwen van een woongebouw met zorg aan de Burgemeester van der Feltzlaan 4 te Epe. Het college stelt de antwoorden vast.

Ruimte en wonen
Toezicht en handhaving

Gedoogverklaring exploitanten oliebollenkraam Hoge Weerd (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft vanwege bijzondere omstandigheden besloten om de exploitanten van de oliebollenkraam en kermisattracties tijdelijk te laten verblijven bij hun standplaats aan de Hoge Weerd.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie VVD heeft vragen inzake parkeren Veluwe ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Epe op orde
Bedrijvigheid

Reactie op brief recreatiezonering (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten de reactie aan de provincie vast te stellen op het procesvoorstel voor de recreatiezonering.

Toezicht en handhaving
Besluit op bezwaar (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om het besluit op bezwaar van 26 november 2019 in te trekken en het bezwaarschift van 10 juli 2019 alsnog gegrond te verklaren. Verder is besloten om de invorderingsbesluiten in te trekken en in het geheel af te zien van verdere invordering.

Weer aan het werk
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten in te stemmen met de nota TONK en de daarin opgenomen beleidskeuzes. Het college heeft de daarop aansluitende Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Epe met terugwerkende kracht vastgesteld voor de periode 1-1-2021 tot en met 31-07-2021. De uitvoering vindt plaats door de gemeente Apeldoorn conform de bestaande dienstverleningsovereenkomst. Het college informeert de raad hierover.

Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag van 5 juli 2020 voor het toepassen van maatwerk in het kader van de kostendelersnorm van het besluit 1 oktober 2020, ontvankelijk en ongegrond te verklaren en bestreden besluit in stand te laten. Dit overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften.

Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om een aantal bezwaarschriften tegen diverse besluiten over het recht op bijstand ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten, overeenkomstig het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften.

Hersteloperatie toeslagenaffaire (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten in te stemmen met de ondersteuning aan mogelijke gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatienota.

 

Mocht u vragen hebben over de openbare besluiten van het college van B&W. Dan kunt u daarvoor het beste contact opnemen met de gemeente Epe. Dan kan voorbeeld via een e-mail bericht.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)