De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Opgroeien in Epe
Zorg en opvang
Weer aan het werk

Actieprogramma Sociaal Domein 2021 (Portefeuillehouders: wethouders C.M. de Waard – Oudesluijs MSc en E. Visser)
Het college heeft besloten om het Actieprogramma Sociaal Domein 2021 vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren via een informatienota.

Nadere regels cliëntenparticipatie Sociaal Domein gemeente Epe (Portefeuillehouders: wethouders C.M. de Waard – Oudesluijs MSc en E. Visser)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de concept Nadere regels cliëntenparticipatie Sociaal Domein gemeente Epe, waarin de stichting Adviesraad Sociaal Domein wordt aangewezen als adviesorgaan van de gemeente Epe op het gebied van de beleidsdomeinen die direct of indirect zijn gerelateerd aan de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wsw. De concept Nadere regels worden voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Ruimte en wonen
Machtiging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (Wkpb) (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college stelt de raad voor om het college te machtigen tot het verrichten van alle handelingen in verband met de verplichtingen die bij of krachtens artikel 15 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken zijn opgelegd aan de gemeenteraad, waarbij (onder)machtiging is toegestaan.

Vragen fractie VVD  (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie VVD heeft vragen over de snelfietsroute Apeldoorn-Vaassen-Epe participatie en nut en noodzaak ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie VVD heeft vragen over de brandveiligheid Eper Veste en vergelijkbare woonsituaties ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie VVD heeft vragen over het ontwerp bestemmingsplan buitengebied (herstelplan) ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Vragen fractie Dorpspartij (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie Dorpspartij heeft vragen inzake windturbines in relatie tot de wespendief ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

(Alle ingezonden vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de website van de gemeente Epe onder Bestuur, Gemeente raad, Schriftelijke vragen)

Bestuur en organisatie
Beslissing op bezwaarschrift tegen Wob besluit (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen een Wob-besluit, in overeenstemming met het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, niet ontvankelijk te verklaren.

Mocht u vragen hebben over de openbare besluiten van het college van B&W. Dan kunt u daarvoor het beste contact opnemen met de gemeente Epe. Dan kan voorbeeld via een e-mail bericht.

(Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)