De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
Uitwerking grip op zorg (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft kennisgenomen van de voortgang van het project grip op zorg.

Leefbaar en veilig
Tekenen convenant Zorg en Veiligheidshuis 2020 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten in te stemmen met het gewijzigde convenant en privacy protocol Zorg en Veiligheidshuis NOG 2020.

Leefbaar en veiligheid
Ruimte en wonen

Vragen fractie VVD (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
De fractie VVD heeft vragen inzake geluidsproblemen MBO Rutgershof 5 ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Epe op orde
Afwijzing aansprakelijkstelling (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om een aansprakelijkstelling wegens een door een derde gestelde geleden schade af te wijzen.

Duurzaamheid
Concept Nota Bodembeheer Gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten om in te stemmen met de concept Nota bodembeheer Gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst met de daarbij behorende bodemfunctieklassenkaart, en bodemkwaliteitskaart en deze gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

Bedrijvigheid
Meerjarenplan Stichting Promotie gemeente Epe (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten om eenmalig een bedrag van € 12.615,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen van een meerjarenplan van Stichting Promotie gemeente Epe. Dit om de toeristische propositie van de gemeente te versterken.

Weer aan het werk
Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen een besluit met betrekking tot de vermogensvaststelling deels gegrond te verklaren, en het besluit deels te herroepen.

Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen een besluit om de bijstand voor één maand te verlagen nietontvankelijk te verklaren.

Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten het bezwaarschrift gericht tegen de ingangsdatum van de bijstandsuitkering ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Bestuur en organisatie
Rapportbrief Nationale Ombudsman (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten een aanbeveling van de Natonale Ombudsman over te nemen over het in gesprek gaan met een klager.

Mocht u vragen hebben over de openbare besluiten van het college van B&W. Dan kunt u daarvoor het beste contact opnemen met de gemeente Epe.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend)