De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Leefbaar en veilig
Aanwijzing toezichthouders Leisurelands B.V. (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college en de burgemeester hebben besloten de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst bij Leisurelands B.V. en Leisurelands Exploitatie B.V. aan te wijzen als toezichthouder APV op recreatieterrein Kievitsveld in Emst.

Ruimte en wonen
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Klimaatbos Kopermolen Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om deels tegemoet te komen aan de zienswijzen tegen het ontwerp wijzigingsplan Klimaatbos Kopermolen Epe en het wijzigingsplan op basis hiervan gewijzigd vast te stellen.

Vragen fractie CDA (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
De fractie CDA heeft vrageninzake de veiligheid van de  Tongerenseweg in Epe ingediend. Het college stelt de antwoorden vast.

Ontwikkeling woningbouwlocatie Oosterhof-Zuid, Vaassen (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten in te stemmen met het Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan voor Oosterhof-Zuid en locatie loonbedrijf, de Ontwikkelingsovereenkomst met Nikkels Projecten B.V. en diverse benodigde grondverkopen.

Uitvoering motie “openbaar toilet in centra bij herinrichting centra Epe en Vaassen” (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten de raad te informeren over de uitvoering van de motie “openbaar toilet in centra bij herinrichting centra Epe en Vaassen”.

In 2017 heeft de gemeenteraad aan het college van B&W verzocht te kijken naar mogelijkheden om bij de herinrichting van de centrum van Epe en Vaassen. Het college van B&W vond de kosten daarvan te hoog. Daarna is aan ondernemers gevraagd of ze de toiletten in hun bedrijven wilden openstellen voor bezoekers van het centrum. Nu komt B&W met het alternatief van de landelijke Hogenood App, waarop iedereen kan zien waar een openbare toilet is. Men hoopt dat veel bedrijven in instellingen hun toilet daar gaan aanmelden.

Klik hier voor de HogeNood App

Epe op orde
Bosbeheerplan 2020-2030 (Portefeuillehouder: wethouder drs. B.J. Aalbers)
Het college heeft besloten in te stemmen met het concept bosbeheerplan en deze ter inzage vrijgegeven.

Weer aan het werk
Bezwaarschrift Participatiewet (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen een besluit tot afwijzing van een individuele inkomenstoeslag niet-ontvankelijk te verklaren

Maatwerkdienstverlening Lucrato 2021 (Portefeuillehouder: wethouder E. Visser)
Het college heeft besloten financiële middelen beschikbaar te stellen om een aantal maatregelen te nemen om de in-, door- en uitstroom van mensen met een uitkering beter te managen en de uitstroom van mensen uit de uitkering te bevorderen.

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend