De gemeente Epe wil graag de burgers meer betrekken bij wat er allemaal gebeurt in de gemeente Epe. Iedere week vergadert het college van Burgermeester en wethouders (B&W) en dan worden er meestal ook een aantal besluiten genomen. Sommige zijn openbaar en andere niet.

Zorg en opvang
PlusOV – nieuwe dvo inzake vav en rgv (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om nieuwe dienstverleningsovereenkomsten met PlusOV aan te gaan.

De dienstverleningsovereenkomst voor het vraagafhankelijke vervoer eindigt niet eerder dan op 31 juli 2025.

De dienstverleningsovereenkomst voor het routegebonden vervoer eindigt op z’n vroegst op 31 juli 2023, conform de einddatum van de huidige dienstverleningsovereenkomst.

Nabestaanden tijdelijk vrijstellen van WMO eigen bijdrage (Portefeuillehouder: wethouder C.M. de Waard – Oudesluijs MSc)
Het college heeft besloten om geen opdracht aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) te geven voor het innen van het abonnementstarief van overleden Wmo-cliënten, zodat nabestaanden van overleden WMO-cliënten niet worden opgezadeld met een stapeling van facturen. Door technische knelpunten in het ICT-systeem van het CAK konden geen facturen verzonden worden. Het gaat daarbij om inwoners die tussen 1 januari 2020 en halverwege augustus 2020 zijn overleden.

Leefbaar en veilig
Regionaal risicoprofiel en meerjaren beleidsplan VNOG 2021-2024 (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2020 besloten om de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen over het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan 2021-2024.

Ruimte en wonen
Functieverandering Dijkhuizerzandweg, Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)

Het college heeft besloten om een positieve houding aan te nemen ten aanzien van de functieverandering aan de Dijkhuizerzandweg in Epe naar Wonen en de daarvoor benodigde procedure op te starten.

Ontwerp wijzigingsplan Arkemeenseweg, Oene (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Arkemeenseweg te Oene. Het wijzigingsplan voorziet in het vergroten van het maximum bebouwd oppervlak met 30% ten behoeve van de uitbreiding van een reeds aanwezige loods. Het ontwerp wijzigingsplan wordt nu vrijgegeven voor terinzagelegging.

Epe op orde
Aanleg rotonde QuickbornlaanHoofdstraat-Bloemstraat in Epe (Portefeuillehouder: wethouder R.A.J. Scholten)
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de beschikbare restantbudgetten (€ 249.040,– (excl. rijksbijdrage)) beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van een rotonde op de kruising QuickbornlaanHoofdstraat-Bloemstraat in Epe.

Toezicht en handhaving 
Hinderlijke beplanting (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college heeft besloten om de beleidsregel hinderlijke/gevaarlijke beplanting vast te stellen. In deze beleidsregel wordt uitgewerkt in welke gevallen en omstandigheden beplanting als hinderlijk/gevaarlijk wordt gezien voor het wegverkeer, een verplichting tot opheffen van de hinder/het gevaar en het sanctiebeleid.

Bestuur en organisatie
Herbenoeming leden commissie voor de Bezwaarschriften (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
Het college stelt de raad voor twee leden van de commissie voor de Bezwaarschriften te herbenoemen.

Vragen fractie Nieuwe Lijn (Portefeuillehouder: burgermeester T.C.M. Horn)
De fractie Nieuwe Lijn heeft vragen over luchtzuivering gemeentehuis ingediend. Het college stelt de antwoorden vast

(aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend